دوره فرعی اقتصاد (کارشناسی)

معرفی دوره فرعی اقتصاد

معرفی دروس دوره فرعی

نظرات دانش آموختگان دوره فرعی اقتصاد

سوالات متداول دانشجویان در مورد رشته اقتصاد  

سوالات متداول توسط انجمن علمی اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد تهیه شده است .

فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه دوره های فرعی دانشگاه صنعتی شریف
معرفی دروس دوره فرعی اقتصاد
لیست دروس اجباری و اختیاری