سایت های مفید برای پژوهش:

Journals

Counter عنوان
1

The quarterly journal of economics

2

The American Economic Review

3

Journal of Political Economy

4

The Review of Economic Studies

5

Econometrica

6

Journal of Economic Literature

7

Journals Indexed in EconLit

Working Papers

Counter عنوان
1

NBER

2

RePE

3

(Economics Research Network (ERN

journal rankings

Counter عنوان
1

SJR

کنفرانسهای خوب داخلی و خارجی

Counter عنوان
1

کنفرانسهای خارجی

2

کنفرانس های داخلی

سمینارهای دانشگاه های خوب دنیا

Counter عنوان
1

Nudge Unit (کانال تلگرام)

پژوهشکده های خوب داخل و خارج کشور

Counter عنوان
1

پژوهشکده پولی و بانکی

2

پژوهشکده سیاستگذاری شریف

3

اندیشکده حکمرانی شریف

4

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سایت های استخراج اطلاعات و داده داخلی و خارجی

Counter عنوان
1

مرکز آمار ایران

2

بانک مرکزی (سری های زمانی اقتصادی)

3

بانک مرکزی (آمار و داده ها)

4

بیمه مرکزی (سالنامه های آماری)

5

بیمه مرکزی (سری زمانی آمار صنعت بیمه)

6

صندوق بین المللی پول

7

موسسه کیفیت حاکمیت

8

بانک جهانی