تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم 1401-1400

9 تا 13
بهمن

ثبت نام

22 تا 3
تیر و مرداد

امتحانات

تقویم آموزشی

سال تحصیلی 1401-1400 (نیمسال دوم)