هیات رئیسه

دکتر سیدعلی مدنی زاده
رئیس دانشکده
وب سایت
دکتر شیرین اصلانی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
وب سایت
دکتر علی‌رضا فیض‌بخش
معاون آموزشهای تخصصی (آزاد) 
وب سایت
دکتر علی ابراهیم‌نژاد
معاون پژوهش و امور بین الملل
وب سایت
دکتر امینه محمودزاده
مدیر فرهنگی و امور دانشجویی
وب سایت
دکتر سید ایمان میرعمادی
مدیر گروه سیاست‌گذاری
وب سایت
دکتر شیوا زمانی
مدیر گروه اقتصاد
وب سایت
دکتر منوچهر نجمی
مدیر گروه مدیریت
وب سایت