سمینارهای پژوهشی گروه میان رشته ایی سیاستگذاری علم و فناوری

این صفحه جهت انتشار اطلاعیه ها و آرشیو سمینارهای پژوهشی گروه میان رشته ایی سیاسگذاری علم و فناوری ایجاد شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک های زیر انجمن علمی و دانشجویی حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه شریف مراجعه کنید:
کانال تلگرامی
کانال آپارات 
صفحه اینستاگرام
اتاق مجازی
ردیف
تاریخ
ارائه دهنده
موضوع ارائه
دانشگاه
فایل محتوا
1 1400/12/04 دکتر میرعمادی
مرور ترجمه کتاب قدرت تخریب خلاق؛ تحول اقتصادی و ثروت ملت‌ها
صنعتی شریف
2 1400/12/18 محمدامین فخیمی مرور مقاله «بررسی تأثیرگذاری قابلیت‌های اجتماعی و فناورانه بر عملکرد نوآوری از منظر رویکرد فرارسی فناورانه» صنعتی شریف
-
3 1401/01/30 دکتر سجاد انتشاری
سیاستگذاری آب؛ موردکاوی انتقال آب به زاینده رود
 صنعتی شریف