کمیته مدیریت و اقتصاد انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف

درباره

کمیته های تخصصی به عنوان بازوهای انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در اساسنامه انجمن پیش بینی شده اند:

بند 1-13 اساسنامه انجمن:  بمنظور پيشبرد اهداف انجمن در زمينه های تخصصی كميته هایی تشكيل خواهد شد. اركان و شرح وظايف كميته های ذکر شده با پيشنهاد دبيركل و تصويب هیأت اجرائی خواهد بود.

بند 2-13 اساسنامه انجمن: برای استفاده از اعضاء هيأت علمی دانشگاه در كميته های تخصصی موافقت رئيس دانشگاه لازم است. این کمیته ها در ارتباط با سایر معاونت ها و بخش های انجمن، اهداف انجمن را به پیش می برند.

لینک های‌ مفید

صفحه کمیته فارغ التحصیلان مدیریت و اقتصاد
دانش آموختگان دکتری
صندوق دانشکده مدیریت و اقتصاد
مشاهده آیین نامه کمیته های تخصصی
مشاهده آیین نامه برگزاری انتخابات کمیته های تخصصی

اخبار و اطلاعیه ها


صورتجلسه شمارش آراء برگزیدگان انتخابات آنلاین کمیته دانشکده ای مدیریت و اقتصاد
 

سمینارها