کارکنان اداری

خانم بامشاد
مدیر اجرایی و پشتیبانی
66165861
a.bamshad@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- اتاق ۴۰۵
خانم نوائی
مدیر امور مالی
۶۶۰۲۲۷۵۵ داخلی 168
z.navaei@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- اتاق 405
خانم چلندری
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده- مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت
۶۶۱۶۵۸۶۹
chalandari@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۰۱
خانم حسن‌پور
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده- مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و سیاست‌گذاری
۶۶۱۶۵۸۵۹
hasanpour@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۰2
خانم حدادی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
۶۶۱۶۵۸۵۰
haddadi@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- دفتر ریاست
خانم خوی‌وندی
مسئول امور اداری گروه اقتصاد
۶۶۱۶۵۸۶۲
khoyvandi@gsme.sharif.edu
طبقه اول- راهرو جنوبی
خانم علی‌محمدیان
مسئول امور اداری گروه مدیریت و سیاست‌گذاری
۶۶۱۶۵۸۵۶
alimohamadi@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- راهرو جنوبی
خانم جعفری
کارشناس آموزش‌های تخصصی (آزاد)
۶۶۱۶۵۸۵۲
embacp@gsme.sharif.edu
طبقه چهارم- اتاق ۴۰6
آقای محسن‌نیا
کارشناس سخت‌افزار
۶۶۱۶۵۸۶۰
mohsennia@gsme.sharif.edu
طبقه اول- اتاق ۱۱۰

آقای ممشلی

کارشناس واحد فناوری اطلاعات
66165860
 mahdi.mamashli@gsme.sharif.edu
 طبقه اول- اتاق 108

خانم درویشی و خانم نصرالهی

کارشناس آموزش دوره دکتری
66165876
 elham.darvishi@staff.sharif.edu
 nasrollahi@gsme.sharif.edu
 طبقه اول- اتاق 104