مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت زنجیره تامین

(Supply Chain Management)


کد درس :
44243

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

آشنا سازی دانشجویان با محرک‌های مدیریت شبکه تامین‌کنندگان و نقش آن در عملکرد سازمانی، بعلاوه ایجاد قابلیت تحلیل و حل مسائل زنجیره تامین با هدف دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز که از ویژگی‌های آن فناوری‌های دیجیتال، جهانی شدن گستره تعاملات بین سازمانی و آثار سازنده و مخرب آن بر پایداری است.
  1. ایجاد چهارچوب راهبردی برای تحلیل زنجیره‌های تامین
  2. طراحی شبکه تامین‌کنندگان زنجیره
  3. برنامه‌ریزی و هماهنگی عرضه و تقاضا
  4. برنامه‌ریزی و مدیریت انبارها در زنجیره
  5. پیشران‌های همکاری بین دپارتمانی در زنجیره
  6. پایداری و زنجیره تامین
  7. فناوری‌های دیجیتال و زنجیره تامین (پلتفرم‌ها، زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء و ... )
  8. مفاهیم رفتاری در مدیریت زنجیره تامین
Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition, 7th edition, Pearson, 2019