مشخصات درس : 
نام درس :
 
پیاده‌سازی استراتژی

(Strategy Implementation)

​​​​​​​
کد درس :
44178

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
​​​​​​​
پیشنیاز :
برنامه‌ریزی استراتژیک
همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

این دوره بر اجرای استراتژی از منظر عملی تمرکز خواهد کرد. مهم نیست که سازمان­‌ها چگونه استراتژی خود را شکل می‌دهند؛ یکی از چالش­‌هایی که اکثر سازمان­ها با آن مواجه هستند، اجرای استراتژی تدوین شده است. در این دوره در خصوص چگونگی ترجمۀ استراتژی به برنامه­‌های عملیاتی، نحوۀ تراز کردن عملکردهای مختلف، واحدهای کسب‌وکار و خدمات مشترک در یک شرکت برای اجرای کارآمد و مؤثر استراتژی در سراسر سازمان بحث می­‌شود.
​​​​​​​این درس همچنین روش­‌هایی را مورد بحث قرار می­‌دهد که استراتژی می­‌تواند به یکی از دغدغه­‌های افرادی تبدیل شود که باید آن را اجرا کنند. یادگیری در حین اجرا به منظور اصلاح استراتژی، موضوع دیگری است که به آن پرداخته خواهد شد. در نهایت نقش رهبری در اجرای استراتژی و مدیریت تغییر مورد بحث قرار می­‌گیرد.

1. مبانی: معرفی مفاهیم اصلی
​​​​​​​2. آبشار استراتژی
3. شروع از دیدگاه مشتری: مفهوم ارزش پیشنهادی
4. فرآیندهای خلق ارزش:
    4.1. مفهوم زنجیرۀ ارزش
   4.2. فرآیندهای مدیریت عملیات
   4.3. فرآیند مدیریت مشتری
   4.4. فرآیند مدیریت نوآوری
 
​​​​​​​5. دیدگاه یادگیری و رشد
   5.1. دارایی نامشهود
   5.2. سرمایۀ انسانی
   5.3. سرمایۀ اطلاعاتی
   5.4. سرمایه سازمان
​​​​​​​
6. ارتباطات:
   6.1. مفهوم و ضرورت
   6.2. ایجاد آگاهی استراتژیک
   6.3. تعریف اهداف شخصی و تیمی
7. پیوند استراتژی با بودجه
8. مشوق­ها و پرداخت­ها: راه­اندازی استراتژی و تبدیل آن به جنبش
9. نظارت و یادگیری
10. باز خورد و یادگیری
11. نقش دفتر مدیریت استراتژی (OSM)
12. جلسات بازنگری
13. استراتژی و ساختار شرکت
14. نقشۀ استراتژی در سطح شرکت و همسویی
15. تراز کردن عملکردهای پشتیبان
16. مدیریت فرآیند هم ترازی
17. نقشۀ استراتژی در سازمان­های خصوصی، در مقابل سازمان­های عمومی، در مقابل سازمان­های غیرانتفاعی
18. اجرای استراتژی: کارآفرینی در مقابل شرکت­های متعارف
​​​​​​​19. OKR: مکمل یا جایگزین
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execution Premium: Linking strategy to operations for competitive advantage. Harvard business press
Kaplan, R. S., Robert, N. P. D. K. S., Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). The Strategy-focused Organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business Press
Kaplan, R. S., Kaplan, R. E., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business Press
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Harvard Business Press
De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy: process, content, context. London: Cengage Learning
Niven, P. R. (2008). Balanced Scorecard: Step-by-step for government and nonprofit agencies. John Wiley & Sons​​​​​​​