مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت استراتژیک تکنولوژی

(Strategic Management of Technology)


کد درس :
44244

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
برنامه‌ریزی استراتژیک
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

آشنایی دانشجویان با:
 • مفهوم فناوری و مدیریت آن در بنگاه‌های اقتصادی

 • فرآیند مدیریت فناوری در یک بنگاه اقتصادی

 • عوامل موثر در موفقیت بنگاه در مدیریت فناوری

 • نگاه (رویکرد) استراتژیک به مدیریت فناوری در مقابل رویکرد عملیاتی به آن

 • چگونگی هم‌راستایی استراتژی توسعه فناوری با استراتژی کلان بنگاه

 1. تعریف فناوری، دسته‌بندی‌های متداول از فناوری و مولفه‌های اصلی آن
 2. نقش فناوری در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی
 3. تحولات تکنولوژی و مفهوم چرخه حیات
 4. مدیریت فناوری: مفهوم و فرایند
 5. شناسایی فناوری‌ها (تهیه فهرستی از فناوری‌های موجود و جدید): مفاهیم و ابزارها
 6. ارزیابی جذابیت فناوری‌ها: مفاهیم و ابزارها
 7. ارزیابی توانمندی بنگاه در زمینه فناوری (تعیین میزان توانمندی بنگاه اقتصادی در رابطه با هر یک از فناوری‌ها): مفاهیم و ابزارها
 8. تصمیمات استراتژیک در زمینه فناوری و نحوه تدوین استراتژی فناوری بنگاه
 9. نقشه راه فناوری: یکپارچه‌سازی تصمیمات در سه حوزه بازار، محصول و فناوری در یک بنگاه اقتصادی
 10. پیاده‌سازی تصمیمات استراتژیک در زمینه فناوری: نوآوری و خلق فناوری
 11. پیاده‌سازی تصمیمات استراتژیک در زمینه فناوری: اکتساب فناوری از منابع بیرونی
 12. پیاده‌سازی تصمیمات استراتژیک در زمینه فناوری: فرایند همکاری‌های استراتژیک در زمینه فناوری
 13. یادگیری سازمانی و نقش آن در توسعه فناوری
 14. بکارگیری فناوری و تجاری‌سازی آن (خلق ثروت از فناروی)
 15. نقش شبکه‌های نوآوری در توسعه فناوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده صنعتی
De Weck O. L. (2022), Technology Roadmapping and Development: A Quantitative Approach to the Management of Technology, Springer
Khalil T. M. (2000), Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation, McGraw Hill
Chiesa V., (2001), R&D Strategy & Organization, Imperial College Press
J. Tidd & J. Bessant (2009), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Willey & Sons