مشخصات درس : 
نام درس :
 
جامعه‌شناسی برای سیاست‌گذاری
(Sociology for Policy)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

مراجع

  • آشنایی دانشجویان با مفاهیم و نظریات کلیدی جامعه‌شناسی مرتبط با سیاست‌گذاری
  • ارتباط بین نظریات و مفاهیم جامعه‌شناسی با تحولات و شرایط جامعه ایران، با بهره‌گیری از مثال‌های روزمره، شواهد تاریخی و آمار و اطلاعات
  • آشنایی دانشجویان با نقش سیاست‌گذار در جامعه، رابطه او با گروه‌های مختلف اجتماعی و تاثیر خاستگاه اجتماعی و هویت او در شکل دادن به سیاست‌ها
  • فصل‌هایی از دو کتاب درسی جامعه‌شناسی Giddens et al. (2017) و Ferrante (2011)
  • فصل‌هایی از ترجمه کتاب نظریه جامعه‌شناسی ریتزر (1395)