مشخصات درس : 
نام درس :
 
ارزیابی و مدیریت ریسک
( Risk Management and Evaluation)

نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44423

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :

-
در این درس دانشجویان با انواع ریسک های مالی و ویژگی هایی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کنند آشنا می شوند و می آموزند که با سنجه های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک های مختلف را اندازه گیری کنند.

اهداف

ریسک نرخ بهره
ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار
تلاطم
همبستگی و کاپولا
بازل 1 و 2 و 3 و توانگری مالی
ارزش در معرض ریسک بازار: شبیه سازی تاریخی، مدلسازی
ریسک اعتباری: برآورد احتمال های نکول، ارزش در معرض ریسک اعتباری
تحلیل سناریو و آزمون استرس
ریسک عملیاتی
ریسک نقدشوندگی
ریسک مدل
سرمایه اقتصادی و بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک

سرفصل‌ها

 • John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 3rd edition (2012)

مراجع اصلی

 • Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill
 
 • Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton Series in Finance; (2005)

مراجع کمکی

در این درس دانشجویان با انواع ریسک های مالی و ویژگی هایی که آن ها را از یکدیگر متمایز می کنند آشنا می شوند و می آموزند که با سنجه های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک های مختلف را اندازه گیری کنند.
 • ریسک نرخ بهره
 • ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار
 • تلاطم
 • همبستگی و کاپولا
 • بازل 1 و 2 و 3 و توانگری مالی
 • ارزش در معرض ریسک بازار: شبیه سازی تاریخی، مدلسازی
 • ریسک اعتباری: برآورد احتمال های نکول، ارزش در معرض ریسک اعتباری
 • تحلیل سناریو و آزمون استرس
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک نقدشوندگی
 • ریسک مدل
 • سرمایه اقتصادی و بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک
John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 3rd edition (2012)
Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill

Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton Series in Finance; (2005)