مشخصات درس : 
نام درس :
 
ارزیابی و مدیریت ریسک

(Risk Management and Evaluation)


کد درس :
44617

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

در این درس دانشجویان با انواع ریسک‌های مالی و ویژگی‌هایی که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، آشنا می‌شوند و می‌آموزند که با سنجه‌های پرکاربرد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار چگونه ریسک‌های مختلف را اندازه‌گیری کنند.
 1. ریسک نرخ بهره
 2. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار
 3. تلاطم
 4. همبستگی و کاپولا
 5. بازل 1 و 2 و 3 و توانگری مالی
 6. ارزش در معرض ریسک بازار: شبیه سازی تاریخی، مدل‌سازی
 7. ریسک اعتباری: برآورد احتمال‌های نکول، ارزش در معرض ریسک اعتباری
 8. تحلیل سناریو و آزمون استرس
 9. ریسک عملیاتی
 10. ریسک نقدشوندگی
 11. ریسک مدل
 12. سرمایه اقتصادی و بازده سرمایه تعدیل شده با ریسک
John Hull, Risk Management and Financial Institution, Prentice Hall; 5th edition (2018)
Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton Series in Finance; (2005)
The Website of John Hull: www.rotman.utoronto.ca/~hull