مشخصات درس : 
نام درس :
 
روش تحقیق
(Research Method)
نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44621

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :

-
در این درس دانشجویان یاد می گیرند که چگونه موضوع تحقیق خود را انتخاب کنند، مقالات مرتبط را جستجو نمایند، آن ها را دسته بندی نمایند، به تعریف دقیق موضوع تحقیق خود دست پیدا کنند، ادبیات مرتبط را مرور و آن را گزارش کنند، مدل تحقیق خود را بیابند، در مورد وجود داده ها، دسترسی به آن ها و کیفیت آن ها تحقیق کنند. همچنین در این درس دانشجویان با نحوه نگارش و گزارش دهی علمی آشنا می شوند و آن را تمرین می کنند.

اهداف

مقدمات
مروری کلی بر پایه های یک تحقیق در حوزه اقتصاد
جستجوی منابع مرتبط با موضوع تحقیق
مرور ادبیات
سازماندهی تحقیق
انسجام مطالب در نگارش تحقیق
سرقت علمی
ارایه آمارها، جداول و نمودارها در گزارش کتبی تحقیق

سرفصل‌ها

Dudenhefer, P. (2009). A guide to writing in economics. Retrieved from http://lupus.econ.duke.edu/ecoteach/undergrad/manual.pdf/

Miller, J. E. (2004). The Chicago guide to writing about numbers. Chicago, IL: University of Chicago Press.


Miller, J. E. (2005). The Chicago guide to writing about multivariate analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Publication manual of the American Psychological Association. (2010). Washington, DC: American Psychological Association.


Schwabish, J. A. (2014). An economist's guide to visualizing data. Journal of Economic Perspectives, 28(1), 209-234.

Thomson, W. (2011). A Guide for the young economist. Cambridge, MA: The MIT Press.

مراجع اصلی

--

مراجع کمکی

در این درس دانشجویان یاد می گیرند که چگونه موضوع تحقیق خود را انتخاب کنند، مقالات مرتبط را جستجو نمایند، آن ها را دسته بندی نمایند، به تعریف دقیق موضوع تحقیق خود دست پیدا کنند، ادبیات مرتبط را مرور و آن را گزارش کنند، مدل تحقیق خود را بیابند، در مورد وجود داده ها، دسترسی به آن ها و کیفیت آن ها تحقیق کنند. همچنین در این درس دانشجویان با نحوه نگارش و گزارش دهی علمی آشنا می شوند و آن را تمرین می کنند.
  • مقدمات
  • مروری کلی بر پایه های یک تحقیق در حوزه اقتصاد
  • جستجوی منابع مرتبط با موضوع تحقیق
  • مرور ادبیات
  • سازماندهی تحقیق
  • انسجام مطالب در نگارش تحقیق
  • سرقت علمی
  • ارایه آمارها، جداول و نمودارها در گزارش کتبی تحقیق
Dudenhefer, P. (2009). A guide to writing in economics. Retrieved from http://lupus.econ.duke.edu/ecoteach/undergrad/manual.pdf/
 
Miller, J. E. (2004). The Chicago guide to writing about numbers. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 
 
Miller, J. E. (2005). The Chicago guide to writing about multivariate analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 
Publication manual of the American Psychological Association. (2010). Washington, DC: American Psychological Association.
 
 
Schwabish, J. A. (2014). An economist's guide to visualizing data. Journal of Economic Perspectives, 28(1), 209-234.
 
Thomson, W. (2011). A Guide for the young economist. Cambridge, MA: The MIT Press.

Abadir, K. M., & Magnus, J. R. (2002). Notation in econometrics: A proposal for a
standard. The Econometrics Journal, 5(1), 76-90.

Cochrane, J. H. (2005). Writing tips for Ph.D. students. Retrieved from http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/Papers/phd_paper_writing.pdf/
Greenlaw, S. A. (2006). Doing economics: A guide to understanding and carrying out
economic research. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Hamermesh, D. S. (2007). Viewpoint: Replication in economics. Canadian Journal of
Economics, 40(3), 715-733.

Kennedy, P. E. (2002). Sinning in the basement: What are the rules? The tencommandments of applied econometrics. Journal of Economic Surveys, 16(4), 569-589.

Laband D. N., & Taylor C. N. (1992). The impact of bad writing in economics. Economic
Inquiry, 30(4), 673-688.

Mc Closkey , D. N. (2000). Economical writing. Long Grove, IL: Waveland Press.

McCullough, B. D., & Vinod, H. D. (1999). The numerical reliability of econometric
software. Journal of Economic Literature, 37(2), 633-665.

Moulton, B. R. (1990). An illustration of a pitfall in estimating the effects of aggregate variables on micro units. The Review of Economics and Statistics, 72(2), 334-338.