مشخصات درس : 
نام درس :
 
نظریات سیاست عمومی
(Public Policy Theories)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

مراجع

  • آشنایی و توانایی شرح نظریه‌های مطرح در حوزۀ سیاستگذاری عمومی

  • درک محیط‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فنی مرتبط با سیاستگذاری

  • مقایسه روش‌های سنتی تحلیل سیاستی با یک رویکرد سیاسی برای تحلیل سیاست‌های عمومی

  • تشخیص شواهد کارآمد و ناکارآمد و ادعاهای لفاظانه در فرآیند سیاستگذاری

  • توضیح ابعاد فرآیند سیاستگذاری به صورت مختصر و غیر فنی

Cairney, Paul, & Weible, Christopher. (2017). The new policy sciences: combining the cognitive science of choice, multiple theories of context, and basic and applied analysis. Policy Sci. No. 50. PP:619-627
Smith, Kevin B., & Larimer, Christopher W. (2009) The Public Policy Theory Primer. Westview Press. Chapter 1
John, Peter. (2012). Analyzing Public Policy. (2nd Edition). Routledge. Chapter 1
Goyal, Nihit. (2017). A ‘‘review’’ of policy sciences: bibliometric analysis of authors, references, and topics during 1970–2017. Policy Sci. No. 50. PP: 527-537
Weible, Chris. (2018) A New Policy Sciences. International winter school on public policy .Autrans. France