مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت امور عمومی و پیاده‌سازی سیاست
(Public Management and Policy Implementation)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

هدف این درس پرداختن به سوالاتی از این دست است:

 • تورم چگونه بوجود می‌آید و چگونه مهار می‌شود؟

 • چه عواملی منجر به افزایش انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری می‌شود و چه عواملی آنان را به سمت خروج سرمایه یا نگهداری شخصی دارایی‌ها سوق می‌دهد؟

 • چرا مردم در برخی از کشورها مانند کشور ما، بیشتر تمایل به خرید کالاهای خارجی دارند و از محصولات داخلی استقبال نمی‌کنند؟

 • سیاستمداران از مردم می‌خواهند که در مصرف آب و برق و سایر حامل‌های انرژی رعایت صرفه‌جویی کنند. چرا رفتار مصرفی مردم در این موارد، روند بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد؟

مراجع

 • توانایی تحلیل نهادهای فراگیر حاکم و تطور آن در طول زمان

 • توانایی فهم نهادهای سیاسی و اقتصادی و روابط میان آنها

 • توانایی تشریح فرهنگ سیاسی و عوامل حاکم بر آن

 • توانایی تحلیل توانمندی حکومت

 • توانایی تحلیل بومی نحوه شکل گیری بوروکراسی در کشور

 • توانایی تحلیل نظام شورایی به عنوان راه حل و مشکل

 • توانایی تحلیل ابزارها و مهارتهای پیاده سازی

 1. چارچوب نهادی برای تحلیل ساختار سیاسی (چارجوب نورث)
 2. سیستم‌های کنترل خشونت غیرفراگیر 1 و 2 و 3   (چارچوب نورث)
 3. دولت و شکل‌گیری نهادهای سیاسی و اقتصادی (آسم اوغلو)
 4. مفهوم civic epistemology و عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی (جاسانوف)
 5. مفهوم توانمندسازی حکومت و دو تله مرتبط
 6. مدل توانمندی حاکمیت
 7. بوروکراسی و تاریخچه شکل‌گیری و بومی شده آن در ایران
 8. مدل PDIA به عنوان راه حل پیاده‌سازی
 9. مورد تجربه پیاده‌سازی تصمیم کنکور
 10. مورد تجربه قانون جهش تولید دانش‌بنیان
 11. تجربه اصل 44 و خصوصی‌سازی
 12. تجربه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
 • North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast. Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press, 2009.
 • North, Douglass C., et al. "Limited access orders: Rethinking the problems of development and violence." Stanford University. Available online at https://thepolicypractice. com/library/limited-access-orders-
 • North, Douglass C., et al., eds. In the shadow of violence: Politics, economics, and the problems of development. Cambridge University Press, 2013. rethinking-the-problems-of-development-and-violence
 • Daron Acemoglu and James A. Robinson, 2012, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Currency
 • Daron Acemoglu and James A. Robinson, 2019, the narrow corridor states societies and the fate of liberty, Penguin Books
 • Jasanoff, Sheila. Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton: Princeton University Press, 2011.
 • Matt Andrews, Lant Pritchett and Michael Woolcock, Building State Capability: Evidence, Analysis, Action, Oxford University Press, 2017
 • Moran M. Rein M. and Goodin R. 2006, oxford  handbook of public policy, oxford university press
 • Fischer F. Miller G. Sidney M. 2007, Handbook of Public policy analysis, CRC press
 • Weber, tripartite classification of authority, Berkeley Publications in Society and Institutions 4(1): 1-11, 1958.
 • نفیسی، علیرضا ، اشعاری، محسن، طهماسبی، سعید، 1400، تلنگر برای ایران؛ مطالعات موردی سیاست‌های تغییر رفتار در ایران و جهان، تهران: میلکان