مشخصات درس : 
نام درس :
 
تئوری سازمان و سازماندهی

(Organizational Theory and Organization)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف اصلی  این درس توسعه بینش نسبت به تئوری‌های مختلف سازمان و همچنین توجه به ساختارهای سازمانی متفاوت و ویژگی‌های عملکرد آن‌ها می‌باشد. با این هدف مباحث تئوری‌های سازمان از طریق بررسی مطالعات موردی (case studies) و مثال‌های عملی دنبال شده و ذهن دانشجویان را درگیر می‌نماید.
الف) نگاهی به تئوری‌های مدیریت
    ۱) سیر تحول جوامع بشری
    ۲) مدیریت و سیر تحول‌ تئوری‌های مدیریت/ مکتب کلاسیک، مکتب روابط انسانی و اقتضایی
    ۳) تعریف سازماندهی/ دسته بندی تئوری‌های مدیریت
    ۴) دو رویکرد مختلف به سازماندهی/ استعاره Metaphor و نگاه سازمان/ خواندن سازمان

ب) تئوری‌های سازمان و سازماندهی
     ۱) اثر بخشی سازمانی
   ۲) ارتباط (Linkages) عمودی و افقی/ میزان ارتباطات به منظور هماهنگی بین عناصر سازمانی/ سازمان‎‌های ماشینی Mechanistic و زنده Organic/ انواع ساختارهای اجرایی
    ۳) هیأت سازمانی- مدل H.Mintzberg

ج) طراحی اقتضایی ساختار سازمانی
   ۱) ابعاد سازمان (ساختار و محتوایی) طراحی ساختار بر اساس ابعاد محتوایی و با نوجه به ابعاد ساختاری
   ۲) استراتژی و ساختار سازمانی/ استراتژی رقابتی Porter/ تابع تبدیل Case Study/ Quinn
  ۳) تعریف محیط/ پیچیدگی، پایداری، عدم اطمینان/ ماتریس تحلیل محیط/ روش‌های مقابله با عدم اطمینان و دسترسی به منابع محیط/ Differentiation & Intergration/ دیدگاه اکولوژی جمعیتی نسبت به سازمان
  ۴) تعریف فرهنگ/ مطالعه Hofstede و تابع تبدیل به ساختار سازمانی/ خلق واقعیت اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی، فرهنگ ژاپنی، فرهنگ سازمانی، ظهور فرهنگ
   ۵) تعریف تکنولوژی/ دسته‌بندی Ms.Woodard/ تفاوت تکنولوژی‌های خدماتی و تولیدی/ CIM/ تابع تبدیل تکنولوژی به ساختار سازمانی/ تکنولوژی وابستگی بین دوایر سازمانی
   ۶) اندازه سازمان/ مقایسه سازمان‌های کوچک و بزرگ/ الگوی رشد Greiner/ استراتژی‌های سازمان برای استفاده از مزایای کوچک یا بزرگ بودن
    ۷) تحول سازمانی و سازمان‌ به مثابه تغییر و نوآوری
    ۸) روش استارت آپی
    ۹) تصمیم‌گیری
   ۱۰) سازمان به مثابه سیستم‌های سیاسی؛ علایق، تعارض و قدرت
Daft, R. L. (2021). Organization theory & design. Cengage learning
Richard, L. D. (1998). Essentials of organization theory and design
Ries, E. (2017). The Startup Way
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management (14 (Global Edition) ed.): Pearson
Robbins, S. P. (1990). Organization theory: Structures, designs, and applications, 3/e. Pearson Education India