مشخصات درس : 
نام درس :
 
رهبری سازمانی

(Organizational leadership)


کد درس :
44454

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
رفتار سازمانی
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • افزايش دانش و توان تجزيه و تحليل دانشجويان در حوزه نظريه‌های رهبری سازمانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و كاربرد اين نظريه‌ها در توسعه سازمانی؛
 • افزایش قابلیت رهبری بر خود دانشجویان برای تقویت نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های مسئولانه به خود و دیگران در فرایند رهبری جمعی؛
 • تقویت برخی مهارت‌های رفتاری دانشجويان در زمينه‌های مرتبط.
 1. فرایند رهبری سازمانی مبتنی بر سه نقش رهبر، پیرو و مولفه‌های موقعیتی و تحلیل آن بر اساس سه حوزه رهبری بر خود، رهبری سازمان و رهبری دیگران
 2. انواع ساختار وجودی رهبران سازمانی و استفاده از رویکرد داستان زندگی در توسعه خصوصیات رهبری سازمانی
 3. مروری کلی بر رفتارهای رهبری سازمانی: رفتارهای وظیفه‌محور، رابطه‌محور و تغییرمحور
 4. نظریه‌های اقتضایی در رهبری سازمانی مانند هرسی و بلانچارد و کاربردهای آن
 5. رهبری مشارکتی و اصول تفویض اختیار
 6. پیروی فعال چیست؟ روش‌های پیروی فعال
 7. رهبری کاریزماتیک و تحول‌گرا؛ مزایا و جنبه‌های تاریک رهبری کاریزماتیک
 8. اصالت و رهبری اصیل، رهبری اخلاقی و رهبری خدمتگذار
 9. جنبه‌های سیاسی رهبری سازمانی
 10. رهبری تغییرات و تحول‌های سازمانی و نقش رهبری تیمی و سازمانی در نوآوری
 11. رهبری سازمانی توزیع‌شده و کاربرد آن در رهبری در هیئت مدیره
 12. رهبری در تیم‌ها و فضای مجازی

Yukl, G. (2020). Leadership in Organizations (Global Edition). New York: Pearson

سید بابک علوی (1397). بازگشت به اصالت؛ ضرورتی برای کار و رهبری سازمانی در عصر کنونی (ویرایش دوم). تهران: انتشارات لوح فکر.

Avolio, B. J., Kahai, S., & Dodge, G. E. (2000). E-leadership: Implications for theory, research, and practice. The leadership quarterly, 11(4), 615-668

Boaz, N & Ariel Fox, E. (2014). Change leader, change thyself. McKinsey Quarterly, March 2014, 1-11

Bass, B. M., & Steidmeier (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly, 10 (2), 181-217

Kotter, J. R. (2007). Leading change - Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, 85(1), 96

O'Toole, J., Galbraith, J., & Lawler, E. E. (2002). When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls of shared leadership. California Management Review, 44(4), 65-83