مشخصات درس : 
نام درس :
 
استراتژی عملیات

(Operations Strategy)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت عملیات، برنامه‌ریزی استراتژیک
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

  • آشنایی با نحوه خلق مزیت رقابتی بواسطه بهبود فرآیند، طراحی محصول و زنجیره تامین
  • آشنایی با تدوین استراتژی عملیات
  1. استراتژی عملیات چیست؟
  2. معیار های عملکرد در مدیریت عملیات
  3. استراتژی ظرفیت
  4. استراتژی خرید و زنجیره تامین
  5. استراتژی فرآیند
  6. استراتژی بهبود
  7. استراتژی طراحی محصول
  8. فرآیند استراتژی عملیات
Operations Strategy,5th edition,2017 by Mike Lewis and Nigel Slack,Pearson
Strategic Operations Management,4th edition,2018 by Steve brown,Taylor and Francis