مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد خرد 2
( MICROECONOMICS  2 )


کد درس :
44706
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
ریاضیات ویژه اقتصاد 
اقتصاد خرد 1

همنیاز :
-
 • انتخاب تحت عدم قطعیت
 • بازی‌های غیرهمکارنه
 • بازی‌های همکارانه
 • بازی‌های پویا
 • اثرات خارجی و کالای عمومی
 • قدرت بازار
 • کژگزینی و سیگنالینگ
 • کژمنشی
 • انتخاب عمومی

سرفصل‌ها

 • Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston & Jerry R. Green: Microeconomic Theory; Oxford University Press.

مراجع اصلی

 • Jehle, Geoffrey A. & Philip J. Reny: Advanced Microeconomic Theory; Addison-Wesley
 • Kreps, David M.: A Course in Microeconomic Theory; Harvester Wheatsheaf
 • Rubinstein, Ariel: Lecture Notes in Microeconomic Theory; Princeton University Press.
 • Varian, Hal R.: Microeconomic Analysis; W. W. Norton and Company.

مراجع کمکی

 • انتخاب تحت عدم قطعیت
 • بازی‌های غیرهمکارنه
 • بازی‌های همکارانه
 • بازی‌های پویا
 • اثرات خارجی و کالای عمومی
 • قدرت بازار
 • کژگزینی و سیگنالینگ
 • کژمنشی
 • انتخاب عمومی
Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston & Jerry R. Green: Microeconomic Theory; Oxford University Press
Jehle, Geoffrey A. & Philip J. Reny: Advanced Microeconomic Theory; Addison-Wesley-
Kreps, David M.: A Course in Microeconomic Theory; Harvester Wheatsheaf-
Rubinstein, Ariel: Lecture Notes in Microeconomic Theory; Princeton University Press-
Varian, Hal R.: Microeconomic Analysis; W. W. Norton and Company-