مشخصات درس : 
نام درس :
 
استراتژی بازاریابی

(Marketing Strategy)


کد درس :
44232

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت بازاریابی
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف از این درس عمق بخشیدن به مفاهیم مرتبط با استراتژی بازاریابی و شناسایی فاکتورهای موثر در شکل دادن و پیاده‌­سازی آن است. استراتژی بازاریابی به عنوان یک استراتژی وظیفه‌­ای بیشترین قرابت را با مفاهیم استراتژی کسب‌وکار دارد و در این درس به این موضوع توجه می‌شود که چطور استراتژی‌های کسب‌وکار در محیط بازار از طریق استراتژی بازاریابی محقق می‌شوند.
 1. سطوح استراتژی
2. تعریف استراتژی بازاریابی
3. مولفه‌های اصلی شکل دادن بازاریابی
4. بررسی و تحلیل سطح بازارمحوری سازمان
5. بررسی و تحلیل سطح داشتن بینش نسبت به مشتری
6. بررسی و تحلیل نحوه بخش‌بندی و انتخاب بازار هدف
7. بررسی و تحلیل نحوه جایگاه یابی و شکل دادن برند
8. بررسی و تحلیل سطح نگهداشت مشتری و برقرار ارتباط با آن
9. بررسی و تحلیل نحوه پاسخگویی به نیاز بازار
10. بررسی و تحلیل نحوه سازماندهی و شکل دادن فرآیندهای بازاریابی
Fifield, P. (2007), Marketing strategy: the difference between marketing and markets. Elsevier/Butterworth-Heinemann
Fifield, P. (2008). Marketing strategy Masterclass. Elsevier/Butterworth-Heinemann
George S. Day and Christine Moorman (2010), Strategy from the Outside In: Profiting from Customer Value. New York: McGraw Hill
Walker, O. C., & Mullins, J. W. (2014). Marketing strategy: a decision-focused approach. New York: McGraw-Hill/Irwin
O. C. Ferrell, Michael Hartline and Bryan W. Hochstein (2021), Marketing Strategy, Cengage Learning; 8th edition