مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت بازاریابی
(Marketing Management)

​​​​​​​
کد درس :
44224

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • ​​​​​​​نحوه شناخت و فرموله کردن استراتژی بازاریابی از طریق STP  و شکل دادن برنامه بازاریابی
 • جاری سازی استراتژی بازاریابی از طریق آمیخته بازاریابی
 1. ​​​​مقدمه و مفاهیم اصلی مدیریت بازاریابی
 2. ​​​​​​​شناخت بازار
 3. رفتار مصرف کننده
 4. استراتژی و برنامه بازاریابی
 5. شکل دادن استراتژی محصول
 6. قیمت‌گذاری
 7. کانال‌های توزیع
 8. کانال‌های یکپارچه بازاریابی (IMC)
 9. شکل دادن روابط سودمند با مشتریان
Kotler, Philip; Keller, Kevin L. and Chernev, Alexander (2021), “Marketing Management”, 16e, Global Edition, Pearson

Chernev Alexander (2020), The Marketing Plan Handbook, 6th Edition, Cerebellum Press

Chernev Alexander (2020), Strategic Brand Management, 3rd Edition, Cerebellum Press