مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
اقتصاد کلان 2
(MACROECONOMICS 2)
 
نوع درس:
پروژه دار

کد درس :
44711

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
اقتصاد کلان 1
همنیاز :
-
این درس دومین درس اقتصاد کلان دورهی ارشد است که به ۷ موضوع اصلی تمرکز میکند: مدلهای کارگزار نمونه، چرخههای تجاری حقیقی، سیاست مالی، سیاست پولی، اقتصاد کلان باز، بیکاری و رشد اقتصادی پیشرفته.

توضیحات

با اتمام این درس در انتهای ترم امیدواریم شما بتوانید:
 • مسائل کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد کلان را تحلیل کنید.
 • مدلهای ساده را برای پدیدههای روزمرهی اقتصاد کلان به کار گرفته و تحلیل کنید.
 • تحلیل اقتصاد کلان مناسب خود را نوشته و ارائه کنید.
 • مسائل ریاضی اقتصاد کلان استاندارد را حل کنید.

اهداف

مقدمه‌ای به اقتصاد کلان
مدل کارگزار نمونه
چرخه‌های تجاری حقیقی
حقایق
مدلهای RBC
کالیبراسیون و تخمین و  و لوگ خطی سازی
تحلیل
سیاست مالی
نقش دولت
مالیات: غیراختلالزا و اختلالزا
بدهی دولت: تعادل ریکاردین و سیاست مالی بهینه
مالیات تامین اجتماعی: نسلهای همپوشان، Pay-as-you-go و سیستم صندوق
سیاست پولی
کسری بودجه و تورم
تعادل با پول و معادلات کاگان
مدلهای پول نقد دمدستی و قاعدهي فریدمن
مدل MIU
انعطافناپذیری قیمتها، مدلهای NK
مصلحت در مقابل قاعده و استقلال بانک مرکزی
ناسازگاری زمانی سیاستی
بانکداری مرکزی نوین: قاعدهی تیلور و چارچوب هدفگذاری تورم
تجارت بینالملل و اقتصاد باز
مدل تجارت ریکاردین
نرخهای ارز، PPP و IRP
اقتصاد باز در تعادل عمومی
بیکاری
جریان ورودی و خروجی بیکاری
جستوجو و تطبیق
رشد اقتصادی درونزا
مدلهای رشد نئوکلاسیک (خلاصه)
مدلهای AK
مدل رشد سرمایه‌ی انسانی (لوکاس)
مدل تنوع درونزا (رومر)
اقتصاد سیاسی رشد

موضوعات

 1. مباحثی از اقتصاد کلان پیشرفته، دکتر مسعود نیلی
 1. طراحی و کالیبراسیون مدلهای تعادل عمومی پویا برای اقتصاد ایران، مهران ابراهیمیان و سید علی مدنیزاده   MM
 1. Barro, R. J, (2012) Intermediate MACRO  Barro
 1. Doepke, Lehnert, Sellgren, (1999) Macroeconomics DLS
 1. Romer, D., (2006) Advanced Macroeconomics.
 1. Blanchard, O., and S. Fischer, (1989) Lectures on Macroeconomics.
 1. Walsh, C., (2010) Monetary Theory and Policy.
 1. Acemoglu, D., (2007) Introduction to Modern Growth Theory

منابع اصلی

این درس دومین درس اقتصاد کلان دوره‌ی ارشد است که به ۷ موضوع اصلی تمرکز می‌کند: مدل‌های کارگزار نمونه، چرخه‌های تجاری حقیقی، سیاست مالی، سیاست پولی، اقتصاد کلان باز، بیکاری و رشد اقتصادی پیشرفته.
با اتمام این درس در انتهای ترم امیدواریم شما بتوانید:
 • مسائل کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد کلان را تحلیل کنید.
 • مدل‌های ساده را برای پدیده‌های روزمره‌ی اقتصاد کلان به کار گرفته و تحلیل کنید.
 • تحلیل اقتصاد کلان مناسب خود را نوشته و ارائه کنید.
 • مسائل ریاضی اقتصاد کلان استاندارد را حل کنید.
مقدمه‌ای به اقتصاد کلان
مدل کارگزار نمونه
چرخه‌های تجاری حقیقی
حقایق
مدلهای RBC
کالیبراسیون و تخمین و  و لوگ خطی سازی
تحلیل
سیاست مالی
نقش دولت
مالیات: غیراختلالزا و اختلالزا
بدهی دولت: تعادل ریکاردین و سیاست مالی بهینه
مالیات تامین اجتماعی: نسلهای همپوشان، Pay-as-you-go و سیستم صندوق
سیاست پولی
کسری بودجه و تورم
تعادل با پول و معادلات کاگان
مدلهای پول نقد دمدستی و قاعدهي فریدمن
مدل MIU
انعطافناپذیری قیمتها، مدلهای NK
مصلحت در مقابل قاعده و استقلال بانک مرکزی
ناسازگاری زمانی سیاستی
بانکداری مرکزی نوین: قاعدهی تیلور و چارچوب هدفگذاری تورم
تجارت بینالملل و اقتصاد باز
مدل تجارت ریکاردین
نرخهای ارز، PPP و IRP
اقتصاد باز در تعادل عمومی
بیکاری
جریان ورودی و خروجی بیکاری
جستوجو و تطبیق
رشد اقتصادی درونزا
مدلهای رشد نئوکلاسیک (خلاصه)
مدلهای AK
مدل رشد سرمایه‌ی انسانی (لوکاس)
مدل تنوع درونزا (رومر)
اقتصاد سیاسی رشد
 1. مباحثی از اقتصاد کلان پیشرفته، دکتر مسعود نیلی
 1. طراحی و کالیبراسیون مدلهای تعادل عمومی پویا برای اقتصاد ایران، مهران ابراهیمیان و سید علی مدنی‌زاده ←   MM
 1. Barro, R. J, (2012) Intermediate MACRO →  Barro
 1. Doepke, Lehnert, Sellgren, (1999) Macroeconomics → DLS
 1. Romer, D., (2006) Advanced Macroeconomics
 1. Blanchard, O., and S. Fischer, (1989) Lectures on Macroeconomics
 1. Walsh, C., (2010) Monetary Theory and Policy
 1. Acemoglu, D., (2007) Introduction to Modern Growth Theory