مشخصات درس : 
نام درس :
 
نظام‌های نوآوری

(Innovation Systems)


کد درس :
44505

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

آشنایی و یادگیری عرصه­‌های متنوع فعالیت نوآورانه و انواع نظام­‌های نوآوری
توانایی ایجاد نسبت میان مفهوم نوآوری در عرصه نظر و عمل
شناسایی راهکارهای نوآورانه جهت ارتقای وضعیت نوآوری در سطح کشورها
تبيين جايگاه رویکرد نظام‌­های نوآوری در فرآیند توسعه و تجاری­‌سازی فناوری‌­ها
توانایی تحلیل نوآوری کشورها در صنایع مختلف
 1. تعریف نوآوری
 2. پایه های نظری اقتصاد نوآوری
 3. اهمیت نوآوری
 4. تغییر در پارادایم فنی – اقتصادی
 5. انقلاب­‌های فناورانه
 6. انقلاب صنعتی 4
 7. تکامل مدل­‌های نوآوری
 8. تعریف نظام ملی نوآوری
 9. مفهوم STI در برابر رویکرد DUI
 10. ارزیابی نظام ملی نوآوری
 11. نقش دانشگاه­­‌ها در نظام ملی نوآوری
 12. تعریف نظام نوآوری بخشی و منطقه­‌ای
Oxford Handbook of Innovation, Edited by Jan Fagerberg, Richard Nelson and David Mowery, 2005, Oxford, Oxford University Press
Freeman C. And Louca F., 2001. As time goes by, Ch. 5, Oxford, Oxford University Press
Lundvall, A. B. Vang J. Joseph K. J. and Charninade C. 2009. Handbook of innovation systems and developing countries: building domestic capabilities in global setting, E.E. Publishing, U.K
Edquist C. 1997. Systems of Innovations: Technologies, institutions and organizations, Printer
Nelson R. 1993. National innovation systems: a comparative analysis, Oxford University Press
Lee, K. (2013), Shumpeterian Analysis of Economic Catch up, Cambridge University Press
Rosenberg N., Exploring the Black Box (CUP, 1994)