مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
سازمان‌های صنعتی
(Industrial Organization)

نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44772
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز:

-
همنیاز :
-
 • Church, J and Ware, R; Industrial Organisation: A Strategic Approach
 • Martin, Stephen; Advanced Industrial Economics
 • Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston & Jerry R. Green: Microeconomic Theory; Oxford University Press.
 • Pepall, Richards & Norman; Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice
 • Shy, Oz; Industrial Organization: Theory and Applications; MIT Press.
 • Tirole, Jean; The Theory of Industrial Organization; MIT Press.

مراجع اصلی

1 مقدمه
2 تئوری رفتار بنگاه
3 انحصار چندجانبه
4 کارتل‌ها و تبانی
5 متمایزسازی محصول
6 ورود و خروج از بازار
7 روابط عمودی
8 تبعیض قیمتی
9 بسته کردن
10 نوآوری
11 شبکه‌ها
12 قواعد و مقررات

نقشه درس

 • Church, J and Ware, R; Industrial Organisation: A Strategic Approach
 • Martin, Stephen; Advanced Industrial Economics
 • Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston & Jerry R. Green: Microeconomic Theory; Oxford University Press.
 • Pepall, Richards & Norman; Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice
 • Shy, Oz; Industrial Organization: Theory and Applications; MIT Press.
 • Tirole, Jean; The Theory of Industrial Organization; MIT Press.
1 مقدمه
2 تئوری رفتار بنگاه
3 انحصار چندجانبه
4 کارتل‌ها و تبانی
5 متمایزسازی محصول
6 ورود و خروج از بازار
7 روابط عمودی
8 تبعیض قیمتی
9 بسته کردن
10 نوآوری
11 شبکه‌ها
12 قواعد و مقررات