مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
اصول نظریه بازی
(Game Theory)

نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44625
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز:

-
همنیاز :

-
نظریه بازی نام مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی است که اقتصاددانان برای درک تعاملات استراتژیک از آن بهره می‌جویند. هدف این درس یادگیری نحوه تحلیل استراتژیک تصمیم گیرندگان منطقی است. در این تعریف می‌گوییم تصمیم‌گیری استراتژیک است اگر فرد تصمیم گیرنده این را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند که با انتخاب وی ممکن است رفتار سایرین نیز تغییر کند. رفتار استراتژیک جزء مهمی در تحلیل تعاملات بین افراد مختلف در شرایط مختلف مانند رقابت در بازار بین شرکت‌ها، مذاکرات دوجانبه، مزایده ها، رای گیری و انتقال اطلاعات است. در این دوره ما بازی های استراتژیک را با اطلاعات کامل، بازی های استراتژیک با اطلاعات ناقص و بازی های پویا یا داینامیک را پوشش می دهیم.
در این دوره بر سه نکته تاکید می‌شود. اول، دانش‌دانشجویان باید درک کافی‌ای از نحوه مدل سازی یک محیط استراتژیک به عنوان یک بازی کسب کنند. دوم، دانش‌جویان یاد خواهند گرفت که چگونه به طور مناسب یک مدل بازی نظری را حل کنند. تعاریف و گزاره های مندرج در هدف درس و ارائه ابزار تحلیلی به منظور دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده‌است. سوم، این دوره شامل یک مرور کلی از برخی از کاربردهای کلاسیک نظریه بازی در اقتصاد است.

اهداف

 • Osborne, Martin & Ariel Rubinstein (OR); A Course in Game Theory; MIT Press.
 • Osborne, Martin (Os); An introduction to Game Theory; Oxford University Press.

مراجع اصلی

 • Gibbons, Robert; A Primer in Game Theory; Prentice Hall
 • Fudenberg Drew & Jean Tirole; Game Theory; MIT Press.

مراجع کمکی

مقدمه
بازی های استراتژیک با اطلاعات کامل
بازی های استراتژیک با اطلاعات ناقص
بازی‌های فرم گسترده با اطلاعات کامل
بازی‌های فرم گسترده با اطلاعات ناقص
بازی‌های همکارانه
بازی‌های تکاملی
مقدمه‌ای بر طراحی مکانیزم

نقشه درس

نظریه بازی نام مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی است که اقتصاددانان برای درک تعاملات استراتژیک از آن بهره می‌جویند. هدف این درس یادگیری نحوه تحلیل استراتژیک تصمیم گیرندگان منطقی است. در این تعریف می‌گوییم تصمیم‌گیری استراتژیک است اگر فرد تصمیم گیرنده این را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند که با انتخاب وی ممکن است رفتار سایرین نیز تغییر کند. رفتار استراتژیک جزء مهمی در تحلیل تعاملات بین افراد مختلف در شرایط مختلف مانند رقابت در بازار بین شرکت‌ها، مذاکرات دوجانبه، مزایده ها، رای گیری و انتقال اطلاعات است. در این دوره ما بازی های استراتژیک را با اطلاعات کامل، بازی های استراتژیک با اطلاعات ناقص و بازی های پویا یا داینامیک را پوشش می دهیم.
در این دوره بر سه نکته تاکید می‌شود. اول، دانش‌دانشجویان باید درک کافی‌ای از نحوه مدل سازی یک محیط استراتژیک به عنوان یک بازی کسب کنند. دوم، دانش‌جویان یاد خواهند گرفت که چگونه به طور مناسب یک مدل بازی نظری را حل کنند. تعاریف و گزاره های مندرج در هدف درس و ارائه ابزار تحلیلی به منظور دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده‌است. سوم، این دوره شامل یک مرور کلی از برخی از کاربردهای کلاسیک نظریه بازی در اقتصاد است.
Osborne, Martin & Ariel Rubinstein (OR); A Course in Game Theory; MIT Press .
Osborne, Martin (Os); An introduction to Game Theory; Oxford University Press .
 • Gibbons, Robert; A Primer in Game Theory; Prentice Hall
 • Fudenberg Drew & Jean Tirole; Game Theory; MIT Press.
 • مقدمه
 • بازی های استراتژیک با اطلاعات کامل
 • بازی های استراتژیک با اطلاعات ناقص
 • بازی‌های فرم گسترده با اطلاعات کامل
 • بازی‌های فرم گسترده با اطلاعات ناقص
 • بازی‌های همکارانه
 • بازی‌های تکاملی
 • مقدمه‌ای بر طراحی مکانیزم