فراخوان ارسال مقالات برای فصلنامه «مطالعات و پژوهش‌های اداری»

نویسندگان و پژوهشگران می‌توانند تا تاریخ 15 بهمن ماه 1401 مقالات خود را ارسال نمایند.

متن فراخوان به شرح زیر است:


جهت ارسال مقاله به سامانه فصلنامه مراجعه فرمایید.