دروس ارائه شده گروه اقتصاد در نیم‌سال دوم 1403-1402

 

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی

نام درس شماره درس واحد نام استاد برنامه هفتگی تاریخ و ساعت  امتحان ملاحظات
مبانی نظریه بازی‌ها 44636 3 محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 تا 9 1403/03/20 09:00 اختیاری دوره فرعی اقتصاد.-امتحان میان ترم اول 20 اسفند و امتحان میان ترم دوم 16 اردیبهشت.
مبانی اقتصاد 44714 3 مسعود نیلی یکشنبه  و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1403/03/29 09:00 جبرانی گرایش اقتصادنظری و اقتصادانرژی و ارشد سیاستگذاری ورودی 1402، اجباری دوره فرعی اقتصاد و اختیاری دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 به بعد (ورودی‌های 99 دورشته ای مشروط به ارائه کارنامه و تنها پس از موافقت استاد درس مجاز به اخذ درس هستند، در غیراین‌صورت از درس حذف می شوند)
اقتصاد کلان دوره فرعی 44728 3 امینه محمود زاده احمدی نژاد یکشنبه  و  سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1403/03/31 15:30 اجباری دوره فرعی اقتصاد، میان ترم چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
اقتصاد مالی دوره فرعی 44737 3 شیوا زمانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1403/04/03 09:00 اختیاری دوره فرعی اقتصاد(میان ترم چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403)، دانشجویان کارشناسی که قبلا درس مدیریت مالی (21231) دانشکده صنایع را اخذ نموده‌اند، به‌دلیل همپوشانی سیلابس این دروس اجازه اخذ این درس را ندارند.

 

 

لیست دروس ارائه شده در مقطع مشترک

نام درس شماره درس واحد نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان ملاحظات
تاریخ اقتصادی جهان 44631 3 فرهاد نیلی چهارشنبه از ساعت 9 تا 12 1403/03/30 09:00 اختیاری دوره فرعی اقتصاد،  گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصادانرژی

 

 

 لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد

نام درس شماره درس واحد نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان ملاحظات
ارزیابی و مدیریت ریسک 44617 3 شیوا زمانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1403/03/29 09:00 اختیاری گرایش مالی ارشد مدیریت کسب و کار و ارشد گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی. پیشنیاز این درس حداقل یکی از اقتصادهای مالی 1 و 2 برای رشته علوم اقتصادی و درس مدیریت بنگاه‌ها برای مدیریت کسب و کاراست. توصیه می‌شود این درس  بعد از مهندسی مالی اخذ شود.
مباحث منتخب در مالی 44619 3 حسین عبده تبریزی سه شنبه از ساعت 15 تا 18 1403/03/24 09:00 اختیاری گرایش مالی ارشد مدیریت کسب و کار و گرایش اقتصادنظری زمینه مالی
اصول نظریه بازی 44625 3 جابر زارع زاده یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1403/03/29 09:00 اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصاد انرژی
اقتصاد محیط زیست 44627 3 محمد وصال یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1403/03/27 09:00 اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصادانرژی و اختیاری گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد.
اقتصاد اجتماعی 44628 3 غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 1403/03/31 09:00 اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصاد انرژی
اقتصاد دیجیتال 44634 3 مهدی انصاری شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 1403/04/04 09:00 اختیاری ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری (زمینه اقتصاد و زمینه مالی)
اقتصاد خرد ۲ 44706 3 غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 1403/03/20 09:00 اجباری گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد، اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی وگرایش اقتصادانرژی ورودی 1402
اقتصاد خرد ۲ 44706 3 سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1403/03/20 09:00 اجباری گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد، اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی وگرایش اقتصادانرژی ورودی 1402
اقتصاد کلان ۱ 44710 3 امینه محمود زاده احمدی نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1403/03/26 09:00 اجباری ارشد علوم اقتصادی ورودی 1402- همه گرایش‌ها
اقتصاد کلان ۱ 44710 3 کوثر یوسفی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1403/03/26 09:00 اجباری ارشد علوم اقتصادی ورودی 1402- همه گرایش‌ها
اقتصاد مالی ۱ 44721 3 فرشاد حق پناه یکشنبه از ساعت 15 تا 18 1403/03/22 09:00 اجباری گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی و اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصاد انرژی
اقتصادسنجی کاربردی 44731 3 غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 16:30 تا 18 1403/04/02 09:00 اجباری گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصادانرژی
اقتصاد عصب‌پایه 44754 3 سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1403/03/24 09:00 اختیاری دکتری علوم اقتصادی و علوم مهندسی اعصاب، اخذ این درس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها منوط به موافقت استاد درس است.
اقتصاد دین 44758 3 محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1403/04/03 15:30 اختیاری گرایش اقتصادنظری زمینه اقتصاد

 

 

  لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری

نام درس شماره درس واحد نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان ملاحظات
اقتصاد محاسباتی 44626 3 سید علی مدنی زاده یکشنبه  و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1403/03/23 09:00 اختیاری دانشجویان دکتری علوم اقتصادی و اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی گرایش نظری زمینه اقتصاد.
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 44806 3 محمد وصال یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1403/03/21 09:00 اختیاری دکتری علوم اقتصادی
اقتصاد بین الملل 44823 3 مهدی انصاری شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1403/04/03 09:00 اختیاری دانشجویان دکتری علوم اقتصادی و اختیاری دانشجویان ارشد علوم اقتصادی گرایش نظری (زمینه اقتصاد و زمینه مالی)