جدیدترین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشکده

- دکتر مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد طی حکمی دکتر مسعود طالبیان را از تاریخ 1401/05/01 به مدت دو سال به عنوان مدیر روابط بین الملل منصوب کردند.

- دکتر مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد طی حکمی دکتر سید علیرضا میرباقری را از تاریخ 1401/05/01 به مدت دو سال به عنوان مدیر دوره MBA مدیریت منصوب کردند.

- دکتر مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد طی حکمی دکتر آرش خلیلی نصر را از تاریخ 1401/05/01 به مدت دو سال به عنوان مدیر ارتباط با صنعت منصوب کردند.

- دکتر مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد طی حکمی دکتر مسعود شادنام را از تاریخ 1401/05/15 به مدت دو سال به عنوان مدیر دوره دکتری مدیریت منصوب کردند.