برای مشاهده در گوشی همراه صفحه را بصورت افقی بچرخانید!

دانش آموختگان دکتری گروه مدیریت

(از سال 1394 تا 1400)

دکتر حسین صامعی
دکتر مهدی قندی آرانی
دکتر سیمینه آقاجانیان
دکتر مهدی کاظمی
دکتر محسن قدیری
دکتر ماندانا فرزانه
دکتر علیرضا میرباقری 
دکتر هما پیرهادی
دکتر محمدمهدی ربانی