برای مشاهده بهتر در گوشی همراه، آن را بصورت افقی بچرخانید!

دانش آموختگان دکتری گروه اقتصاد

دکتر حسن مردانی
دکتر هادی حیدری
دکتر امینه محمود زاده
دکتر ناصر امن زاده
دکتر مجید عینیان
دکتر محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی
دکتر علی حجتی نجف‌آبادی