مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
تحلیل سیستم‌های انرژی
(Energy Systems Analysis)

کد درس :

-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز:

-
همنیاز :
-
در این درس مباحث اصلی در انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی و سرفصل‌های اصلی مرتبط با اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت بررسی می‌شود. در ابتدای درس دانشجویان با مفاهیم پایه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی آشنا شده و پس از آن، موضوع تصمیم‌گیری جمعی و ضرورت‌های برگزاری انتخابات و شکل‌گیری دموکراسی را فرا می‌گیرند. در ادامه، مدل‌ها نظری مختلف رای‌گیری، رفتار نامزدهای انتخابات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری رای‌دهندگان معرفی می‌شوند. سپس، با اثر نظام‌های سیاسی متفاوت بر عملکرد اقتصاد، نقش گروه‌های ذینفع و لابی‌گری و در نهایت نقش بروکراسی آشنا می‌شوند. در انتهای درس، برخی از مقالات کلیدی در حوزه اقتصادی سیاسی نفت و اقتصاد سیاسی تحریم را آموزش داده خواهد شد.

اهداف

 • مفاهیم پایه در اقتصاد سیاسی و نظریة انتخاب عمومی
 • ریشه‌های حکومت: دلایل انتخاب جمعی
 • انتخاب شیوة رای‌گیری
 • مدل رای‌دهی قطعی
 • مدل رای دهی تصادفی
 • یک مدل ساده بازتوزیع
 • سیاست‌های مربوط به عموم مردم در مقابل گروه‌های ذینفع
 • قوانین انتخابات
 • نظام‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی
 • دیکتاتوری
 • گروه‌های ذینفع، کمپین و لابی‌گری
 • بروکراسی
 • اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت
 • اقتصادی سیاسی تحریم

سرفصل‌ها

 • Mueller, D. (2003), Public Choice III, Cambridge NewYork: Cambridge University Press (M).
 • Persson, T., and G. Tabellini (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, Cambridge
  MA: MIT Press (PT).

مراجع

تشريح ارتباطات پيچيده سيستم انرژی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی و اجتماعی، توضيح ابعاد گسترده و پيچيدگی سيستم انرژی، تبيين روش ارزيابی مهمترين پارامترهای فنی، اقتصادی و نهادی موثر بر توسعه بخش انرژی، آشنايی با روش‌شناسی تحليل سامانه‌ها و شيوه بکارگيری ابزارهای تحليلی
 1. اهميت اقتصادی و اجتماعی بخش انرژی
 2. انرژی و توسعه جامع بشری
 3. مبانی اقتصاد انرژی و تعاريف اوليه
 4. تقاضای انرژی و کاربرد منطقی انرژی
 5. تعاريف اوليه
 6. تقاضای انرژی در بخش خانگی
 7. تقاضای انرژی در بخش صنعت
 8. تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل
 9. تقاضای انرژی در ساير بخش‌های اقتصادی و اجتماعی
 10. کاربرد منطقی انرژی
 11. ساختار سيستم عرضه انرژی و توسعه آن
 12. ذخاير انرژی در جهان و ايران
 13. محاسبات اقتصادی
 14. اقتصاد نفت
 15. اقتصاد گاز
 16. اقتصاد زغال سنگ
 17. انرژی هسته‌ای
 18. منابع انرژی تجديدپذير
 19. اقتصاد برق
 20. انرژی و محيط زيست
 21. خط مشی انرژی
Francis Vanek, Louis D. Albright. Energy Systems Engineering. Mc. Graw-Hill, 2008
Michael Georgiadis, Efstration Pistikopoulos, Energy Systems Engineering. Eiley- VCH. 2008
Don W. Green, Robert H. Perry, Energy Resources, Conversion, and Utilization, Mc. Graw-Hill, 2007