مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
امنیت انرژی
(Energy Security)

کد درس :

-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز:

-
همنیاز :
-
در این درس مباحث اصلی در انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی و سرفصل‌های اصلی مرتبط با اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت بررسی می‌شود. در ابتدای درس دانشجویان با مفاهیم پایه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی آشنا شده و پس از آن، موضوع تصمیم‌گیری جمعی و ضرورت‌های برگزاری انتخابات و شکل‌گیری دموکراسی را فرا می‌گیرند. در ادامه، مدل‌ها نظری مختلف رای‌گیری، رفتار نامزدهای انتخابات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری رای‌دهندگان معرفی می‌شوند. سپس، با اثر نظام‌های سیاسی متفاوت بر عملکرد اقتصاد، نقش گروه‌های ذینفع و لابی‌گری و در نهایت نقش بروکراسی آشنا می‌شوند. در انتهای درس، برخی از مقالات کلیدی در حوزه اقتصادی سیاسی نفت و اقتصاد سیاسی تحریم را آموزش داده خواهد شد.

اهداف

 • مفاهیم پایه در اقتصاد سیاسی و نظریة انتخاب عمومی
 • ریشه‌های حکومت: دلایل انتخاب جمعی
 • انتخاب شیوة رای‌گیری
 • مدل رای‌دهی قطعی
 • مدل رای دهی تصادفی
 • یک مدل ساده بازتوزیع
 • سیاست‌های مربوط به عموم مردم در مقابل گروه‌های ذینفع
 • قوانین انتخابات
 • نظام‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی
 • دیکتاتوری
 • گروه‌های ذینفع، کمپین و لابی‌گری
 • بروکراسی
 • اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت
 • اقتصادی سیاسی تحریم

سرفصل‌ها

 • Mueller, D. (2003), Public Choice III, Cambridge NewYork: Cambridge University Press (M).
 • Persson, T., and G. Tabellini (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, Cambridge
  MA: MIT Press (PT).

مراجع

 • شناسایی ژئوپولتیک انرژی
 • شناسایی بازیگران بزرگ انرژی و جغرافیای انرژی
 • تحلیل داده انرژی و حمل‌ونقل انرژی
 • تدوین گزارش سیاستی امنیت انرژی
 1. انرژی چیست؟
 2. امنیت انرژی چیست؟
 3. معرفی نفت و گاز طبیعی و بررسی اعداد و ارقام
 4. صیانت حاکمیتی از نفت و ساختار شرکت‌های بین‌المللی نفتی
 5. نحسی منابع طبیعی
 6. اوپک و اسلحه نفتی و موارد تاریخی
 7. روسیه و اسلحه گازی و نقش سوخت‌های جایگزین
 8. دفاع در مقابل اسلحه انرژی و هزینه فایده انرژی‌های سبز
 9. تحریم انرژی و اثرگذاری آن و نحوه دور زدن تحریم‌ها
 10. زیرساخت‌های انرژی و پدافند غیرعامل
 11. امنیت در حمل‌ونقل انرژی و اهمیت کشتیرانی ملی
 12. امنیت در دسترسی به موقع انرژی و اهمیت ذخیره‌سازی
Roland Dannreuther, Energy Security (Polity Press, 2017), Chapter 2 (“Energy Security: An Analytic and Theoretical Framework”), pp. 9-32
Valérie Marcel, with John V. Mitchell, Oil Titans: National Oil Companies in the Middle East (Chatham House, 2009), Chapter 1 (“How it All Started”), pp. 14-36
Jean-François Seznac “Politics of Oil Supply: National Oil Companies vs. International Oil Companies,” in Robert Looney (ed), Handbook of Oil Politics (Routledge, 2012), pp. 45-59
Bassem Fattouh and Anupama Sen, “The Past, Present, and Future Role of OPEC” in Thijs Van de Graaf et al. (eds), The Palgrave Handbook of the International Political Economy of Energy (Palgrave, 2016)
Adam N. Stulberg, “Natural Gas and the Russia-Ukraine Crisis: Strategic Restraint and the Emerging Europe–Eurasia Gas Network,” Energy Research & Social Science 24 (2017): 71-85
Gail Cohen, Frederick Joutz, and Prakash Loungani. “Measuring Energy Security: Trends in the Diversification of Oil and Natural Gas Supplies,” Energy Policy 39, no. 9 (2011): 4860-4869
Thijs Van de Graaf, “Obsolete or Resurgent? The International Energy Agency in a Changing Global Landscape,” Energy Policy 48 (2012): 233-241
Itay Fischhender, Lior Herman, and Nir Maoz, “The Political Economy of Energy Sanctions: Insights from a Global Outlook, 1938–2017” Energy Research & Social Science 34 (2017)
Emma Ashford, “Not-So-Smart Sanctions: The Failure of Western Restrictions Against Russia,” Foreign Affairs 95 (2016): 114-123
Joshua R. Itzkowitz Shifrinson and Miranda Priebe. “A Crude Threat: The Limits of an Iranian Missile Campaign against Saudi Arabian Oil,” International Security 36, no. 1 (2011): 167-201
Llewelyn Hughes and Austin Long, “Is There an Oil Weapon? Security Implications of Changes in the Structure of the International Oil Market,” International Security, Vol. 39, No. 3 (2014/2015)
Caitlin Talmadge, “Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz,” International Security, Vol. 33, No. 1 (2008), pp. 82-117