مشخصات درس : 
نام درس :
 
سیاست‌گذاری انرژی و محیط زیست
(Energy and Environment Policy)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

مراجع

هدف کلی این درس آشنایی و ارزیابی مفاهیم اقتصادی مرتبط با محورهای ذیل است:

  • روش‌های تنظیم بازار انرژی

  • چالش‌های بومی و جهانی استخراج منابع طبیعی و دغدغه‌های محیط زیست

  • کارآمدی بازارهای انرژی و محیط زیست

  • اقتصاد سیاسی توزیع منافع منابع طبیعی و هزینه‌های محیط زیستی

Tietenberg & Lewis. Environmental and Natural Resource Economics, 10th edition
 Baumol, William J. and Wallace E. Oates. 1988. The Theory of Environmental Policy. New York: Cambridge University Press
Anderson, S.T., R. Kellogg, and S. Salant. 2014. Hotelling Under Pressure. NBER Working Paper 20280
David Armstrong, Lorna Lloyd & John Redmond, International Organisation in World Politics, 3rd edition (Basingstoke: Palgrave/Macmillan, 2004)
Verleger, Phil and Robert E. Litan. 2001. Energy Price Controls: Been There, Done That. Washington Post op-ed, May 21