مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد سنجی ۱
( ECONOMETRICS  1 )


کد درس :
44716

تعداد واحد :
4
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
آمار و احتمالات 
همنیاز :
اقتصاد خرد 1 
اقتصادسنجی هنر نفسیر داده به منظور آزمون نظریات و فرضیات اقتصادی است. در این درس دانشجویان با اصول اولیه استدلال‌های آماری آشنا شده و به صورت عمیق با روش رگرسیون خطی کار می‌کنند. دشواری استنتاج علّی با استفاده از داده‌های مشاهده‌ای و فروض لازم برای این‌کار در مدل‌های رگرسیونی بحث می‌شود. اصول اولیه کار با داده‌ها و انجام یک پروژه تجربی نیز در درس آموزش داده خواهد شد. برخی از روش‌های استنتاج علّی مانند روش متغیرهای ابزاری و تفاضل در تفاضل نیز در درس بحث خواهد شد.

اهداف

 • مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی
 • مرور احتمال: متغیرهای تصادفی، توزیع احتمال، استقلال
 • مرور آمار: نمونه‌گیری، تخمین، خواص تخمین‌زن‌ها، آزمون فرضیه
 • رگرسیون ساده خطی: تخمین و استنتاج آماری
 • رگرسیون چندمتغیره خطی: تخمین و استنتاج آماری
 • مباحث پیشرفته رگرسیون خطی: داده‌های کیفی، واریانس ناهمسانی، مشکلات تصریح
 • اصول انجام یک پروژه تجربی
 • روش متغیرهای ابزاری
 • مقدمه‌ای بر روش‌های داده‌های تابلویی: اثرات تصادفی و ثابت
 • تخمین‌زن تفاضل در تفاضل

سرفصل‌ها

 • Wooldridge, J., Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western, Cengage Learning (2013).
 • Stock, J. H. and M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education (2011).

مراجع اصلی

 • Wooldridge, J., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press (2010).
 • Greene, W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall (2011).
 • Angrist, J. D. and S. Pischke, Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect, Princeton University Press (2015).

مراجع کمکی

اقتصادسنجی هنر نفسیر داده به منظور آزمون نظریات و فرضیات اقتصادی است. در این درس دانشجویان با اصول اولیه استدلال‌های آماری آشنا شده و به صورت عمیق با روش رگرسیون خطی کار می‌کنند. دشواری استنتاج علّی با استفاده از داده‌های مشاهده‌ای و فروض لازم برای این‌کار در مدل‌های رگرسیونی بحث می‌شود. اصول اولیه کار با داده‌ها و انجام یک پروژه تجربی نیز در درس آموزش داده خواهد شد. برخی از روش‌های استنتاج علّی مانند روش متغیرهای ابزاری و تفاضل در تفاضل نیز در درس بحث خواهد شد.
 • مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی
 • مرور احتمال: متغیرهای تصادفی، توزیع احتمال، استقلال
 • مرور آمار: نمونه‌گیری، تخمین، خواص تخمین‌زن‌ها، آزمون فرضیه
 • رگرسیون ساده خطی: تخمین و استنتاج آماری
 • رگرسیون چندمتغیره خطی: تخمین و استنتاج آماری
 • مباحث پیشرفته رگرسیون خطی: داده‌های کیفی، واریانس ناهمسانی، مشکلات تصریح
 • اصول انجام یک پروژه تجربی
 • روش متغیرهای ابزاری
 • مقدمه‌ای بر روش‌های داده‌های تابلویی: اثرات تصادفی و ثابت
 • تخمین‌زن تفاضل در تفاضل
 • Wooldridge, J., Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western, Cengage Learning (2013).
 • Stock, J. H. and M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education (2011).
 • Wooldridge, J., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press (2010).
 • Greene, W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall (2011).
 • Angrist, J. D. and S. Pischke, Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect, Princeton University Press (2015).