مشخصات درس : 
نام درس :
 
حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتال
(Digital Platforms Governance)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

The course will cover various decision-making processes and theories related to cognition and behavior. We will discuss myopia, escalation of commitment, individual versus group decisions, decision-making in gains versus losses contexts, decisions when probabilities are low, moderate, or high, decisions regarding saving and borrowing, and decisions based on our experience and memory. We will also examine the impact of hunger on decision-making.

منابع

هدف درس بررسی گزینه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری مختص به شرایط کشور برای حمایت از رشد اقتصادی، فراگیری اجتماعی بر مبنای ارزش‌های عمومی است. محتوای کلاس‌های این درس از چهار بخش تشکیل‌شده است. در بخش اول پس از طرح چالش‌های موجود در نظام حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتالی در ایران، مفاهیم و نظریه‌های جامعه پلتفرمی، برنامه‌های زیرساخت، مدل‌ها و الگوهای مختلف حکمرانی بررسی می‌شوند. مسائل نظام حکمرانی پلتفرم و چارچوب‌ها و نظریه‌ها برای تحلیل چالش‌های پیچیده گسترش پلتفرم‌های دیجیتالی مطرح می‌شوند. انواع ابزارهای مختلف برای حکمرانی بحث خواهند شد و نظام حکمرانی پلتفرم در ایران و کشورهای دیگر با هم مقایسه می‌شوند.
در بخش دوم به‌صورت عمیق‌تر بر چهار جنبه کلیدی حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتالی شامل داده، محتوا، نیروی کار و قدرت پلتفرم‌ها خواهیم پرداخت. در هر یک از این سه جنبه ابتدا مفاهیم، نظریه‌ها و الگوهای مطرح ارائه می‌شوند، سپس در یک یا دو جلسه بعدی به بحث و بررسی مطالعه موردی کشورهای دیگر و در مورد تحولات، چالش‌ها و راهکارهای ممکن در ایران ایده پردازی و بحث خواهیم کرد. 
در بخش سوم، مسائل نوین حکمرانی به سه بحث کلیدی از روندها و مسائل نوین حکمرانی پلتفرم شامل همکاری و مشارکت، حکمرانی مسئولانه و فراگیر و روندهای فناوری خواهیم پرداخت. در بخش چهارم، دانشجویان به ارائه پروژه‌های گروهی خواهند پرداخت. سایر اعضای گروه‌ها قبل از جلسه گزارش‌های گروه‌های دیگر را مطالعه، و در بحث و ارزیابی گزارش‌ها به‌صورت فعال مشارکت خواهند کرد.
در تعدادی از جلسه‌ها بر مبنای فراخور برنامه کلاس با دعوت از استادان، پژوهشگران و کارشناسان مربوطه کارگاه، نشست و مباحثه برگزار خواهد شد. در بخش پنجم، کارگاه‌های تخصصی با حضور پژوهشگران، کارشناسان حوزه‌های مرتبط برگزار خواهند شد. شرکت در این جلسه‌ها اختیاری خواهد بود و زمان آن‌ها هماهنگ خواهد شد.
پس از گذراندن این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 • درک روشنی از پلتفرم‌ها به‌عنوان سیستم‌های فنی- اجتماعی، تأثیرات تحولی پلتفرم‌ها و مسائل آن‌ها  به دست آورند.

 • درک عمیق از ابعاد مختلف مسائل و نظریه‌های مختلف حکمرانی و تنظیم‌گری پلتفرم پیدا کنند.

 • انواع تئوری‌ها و مدل‌های حکمرانی پلتفرم را توصیف و تبیین کنند.

 • شیوه‌های مختلف مداخله در حکمرانی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها را شناسایی، نقد، تحلیل و ارزیابی نمایند.

 • مسائل کشور در حکمرانی و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها را تحلیل کنند.

 1. درک ماهیت پلتفرم‌ها و اکوسیستم پلتفرمی
 2. جوامع پلتفرمی: پلتفرم‌ها چگونه جوامع را شکل می‌دهند؟
 3. سابقه و تاریخ بحث
 4. زیرساخت: نگاه زیرساختی به پلتفرم چگونه مسائل حکمرانی پلتفرم‌ها را تغییر می‌دهد؟
 5. حکمرانی: مفاهیم و مدل‌های حکمرانی پلتفرم- تعریف و انواع مدل‌های حکمرانی پلتفرم چیست؟
 6. نقش‌ها و انواع مختلف مداخله در حکمرانی- نقش سیاستگذاران، شرکت‌های پلتفرمی و جامعه در حکمرانی پلتفرم چیست؟
 7. معرفی نظام حکمرانی پلتفرم‌ها در کشورهای دیگر و مقایسه با وضعیت ایران
 8. داده و حریم خصوصی: حقوق کاربران در ارتباط با دادههایشان و شیوه حمایت از آن در پلتفرم‌های دیجیتالی چگونه است؟
 9. محتوا و مسئولیت پلتفرمی: چه اصولی برای طراحی سیاستهای حکمرا ی ن محتوا در پلتفرم‌های دیجیتال وجود دارد؟
 10. نیروی کار: پیامدهای پلتفرم‌ها و پلتفرمی شدن برای کار چیست؟
 11. قدرت پلتفرم و سیاست: چگونه پلتفرم‌ها در دنیای سیاست عمل می‌کنند؟
 12. مشارکت و همکاری: چه الگوهایی برای افزایش نقش، دخیل شدن ذی‌نفعان پلتفرم‌ها در حکمرانی و تنظیم‌گری پلتفرم وجود دارند؟
 13. حکمرانی مسئولانه، پایداری و فراگیری اجتماعی: نقش پلتفرم‌ها در کاهش یا افزایش فراگیری اجتماعی چیست؟
 14. روند فناوری‌ها و اثر آنها بر حکمرانی: از فناوری‌های دیجیتالی چگونه می‌توان برای حکمرانی مؤثر استفاده نمود؟
Tiwana, A. (2013). Platform ecosystems: Aligning architecture, governance, and strategy.
Newnes. Chapters 1-3.
Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). The platform society: Public values in a connective world. Oxford University Press. Chapter 1 & 2.
Smyrnaios, N. (2019) Internet Oligopoly: The Corporate Takeover of Our Digital World. Emerald Publishing. Introduction & Chapters 1-2.
Poell, T., Nieborg, D., Duffy, B. E. (2022). Infrastructure. In Platforms and Cultural Production. Polity. 51-76.