مشخصات درس : 
نام درس :
 
افته‌هایی در مالی شرکت‌ها

(Cases in Corporate Finance)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

استفاده از مفاهیم مالی شرکت‌ها مانند «اسـتراتژي مالی»، «بودجه کسـب‌وکار»، «نظریه‌های سـاختار سـرمایه» و «ارزشـیابی» به شـکلی سـیسـتماتیک و منسـجم در مواجهه با مسـائل پیچیده زندگی روزمره تجاری.
 1. مدیریت سرمایه در گردش
 2. هزینه سرمایه و ساختار سرمایه
 3. بودجه‌بندي سرمایه‌اي
 4. ارزشیابی شرکت‌ها
 5. تأمین مالی (انتشار اوراق بدهی یا اوراق حق مالی)
 6. سیاست تقسیم سود
 7. مدیریت ریسک
 8. اصول شرکت‌داری
 1. مدیریت مالی 1، وستون، بریگام، ترجمه حسین عبده تبریزی (نسخه ویرایش‌شده کتاب با مشارکت سعید اسلامی بیدگلی و اباذر سروش، جلدهاي 1 و 2) و نسخه قدیمی آن ترجمه حسین عبده تبریزی و پرویز مشیرزاده.
 2. مدیریت مالی 2، وستون، بریگام، ترجمه حسین عبده تبریزی و نسخه اولیه آن مدیریت مالی، اهرم مالی و هزینه سرمایه، حسین عبده تبریزی
 3. کتاب زنجیره خلق ارزش و کتاب ارزشیابی، اندازه‌گیري و مدیریت ارزش شرکت‌ها، حسین عبده تبریزي و هادي لاری
 4. افته‌هایی در مدیریت مالی، حسین عبده تبریزی
 5. افته‌هایی در مالی شرکت‌ها/ حسین عبده تبریزی و میثم رادپور
 6. ویدئوهاي سخنرانان کلاس «موارد خاص در مالی شرکت‌ها» همراه با متن مقاله‌ها
 7. اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار، حسین عبده تبریزی و میثم رادپور
 8. بازار دارایی‌ها در دهه 90 شمسی، دفتر اول: بازار اوراق بهادار، حسین عبده تبریزی