مشخصات درس : 
نام درس :
 
بانک‌داری

(Banking)


کد درس :
44135

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با صنعت بانکداری، نحوه اداره بانک، مدل‌های کسب‌وکار بانکی، ریسک‌های مربوط به بانک و روش‌های مدیریت آن‌ها است.

 

  1. مروری بر کلیات بانکداری
  2. بررسی بستر قانونی بازار پول در ایران
  3. آشنایی با انواع بانک و انواع خطوط کسب‌وکار بانکی
  4. آشنایی مدل‌های تجهیز منابع در بانک (ترازنامه، سمت چپ)
  5. آشنایی با نحوه تخصیص منابع در بانک (ترازنامه، سمت راست)
  6. آشنایی با منشا سودآوری در بانک (صورت سود و زیان)
  7. انواع ریسک در بانک و روش‌های مدیریت آنها
  8. حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و  تحلیل نظام بانکی کشور
اصول بانکداری، محمود بهمنی، موسسه عالی بانکداری ایران.
اقتصاد بانکداری، کنت ماتیوس و جان تامپسون، ترجمه علی سرزعیم، آریانا قلم.
مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، میرفیض فالح شمس و مهدی رشنو، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.
Risk Management and Shareholders' Value in Banking, Andrea Sironi, Wiley
Analyzing Banking Risk, World Bank