مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد سنجی کاربردی
( Applied Econometrics)

نوع درس:
پروژه دار
کد درس :
44731
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز :
اقتصاد سنجی 1
همنیاز :

-
با بکارگیري روز افزون منابع داده‌اي در سطح تئوري اقتصاد، خرد و کلان در تحلیل هاي اقتصادي، ضرورت درك تکنیک‌هاي موجود براي پژوهشگران اقتصاد در پروژه‌هاي کاربردي افزایش یافته است. به همین دلیل آگاهی از نارسایی‌ها که هر یک از تکنیک هاي اقتصاد سنجی کاربردي با آن روبرو بوده و مزیت‌هایی که از آن برخوردار هستند نیز حائز اهمیت می‌باشد. هدف این دوره فراهم ساختن زمینه هاي نظري و کاربردي موثر براي تحلیل داده‌هاي اقتصادي از مطالعه رفتار اقتصادي و مسائل سیاستی در پروژه هاي کاربردي است. در این دوره به تمرین‌هاي کاربردي و برآورد مدل‌هاي رفتاري با استفاده از داده‌هاي اقتصادي تاکید می‌شود. در پایان دوره انتظار می‌رود که شرکت کنندگان بتوانند: مسائل کاربردي مرتبط با داده‌هاي اقتصادي را صورت بندي نموده، روش‌هاي اقتصادي سنجی مناسب را براي برآورد و تحلیل انتخاب کنند. بر همین اساس شرکت کنندگان خواهند توانست با استفاده از نرم افزار STATA اقدام به محاسبه و برآورد مدل مورد نظر پرداخته و نتایج حاصل از برآورد را تفسیر نمایند.

اهداف

متغیرهاي وابسته کیفی
انتخاب دوتایی، مدل احتمال خطی، پروبیت و لاجیت
انتخاب چندگانه مدل هاي لاجیت و پروبیت رتبه بندي شده در رتبه بندي نشده
رگرسیون شمارا
احتمال ارتکاب به جرم
احتمال اخذ وام از بازار هاي متشکل و غیر متشکل پول
احتمال قصور یک مشتري در باز پرداخت وام
تقاضا براي کودك در میان خانوارهاي شهري ایران
مدل هاي با متغیر وابسته محدود شده
تحلیل توبیت
مدل هاي سانسور شده (معادله دریافتی در میان شاغلین ایران)
مدل هاي قطع شدهTruncated 
مشکل انتخاب نمونه (تخصیص ساعات اضافه کاري در میان شاغلین بازار کار ایران)
مدلهاي لاجیت جند گزینه اي ( تخصیص زمان کودك بین تحصیل، کار، ترکیب کار و تحصل، و بیهودگی)
مدلهاي با متغیزهاي وابسته شمارا
برآورد عرضه نیروي کار فردي
رگرسیونهاي کوانتیل
مفهوم رگرسیون کوانتیل و مقایسه آن با رگرسیون مینگین
رگرسیون میانه
برآورد رگرسیون کوانتیل
مشکل انتخاب تمونه و رگرسیون کوانتیل
کاربرد رگرسیون کوانتیل در بازار کار
اقتصاد سنجی علیت استوار یافته بر تجربه تصادفی یا مطالعات مشاهدهاي
طراحی مطالعه، انواع تجربه تصادفی
اقتصاد سنجی مطالعات تجربه تصادفی و مشکل تورش انتخاب
تحلیل رگرسیونی آزمایشهاي تجربه تصادفی
محاسبه اثرات ( برنامه) سیاستی (شرطی)
مدل هاي رگرسیو نهاي کامل شده
رگرسیون تفاضل در تفاضل
فر ضهایی براي بدون تورش بودن ضرایب رگرسیون تفاضل در تفاضل آزمون ارزیابی اثر سیاست
آزمون اعتبار یافتهها، اصل توازي روندها
محدودیتهاي رگرسیون تفاضل در تفاضل
مثالهاي کاربردي
فر ضهایی براي بدون تورش بودن ضرایب رگرسیون آزمون ارزیابی اثر سیاست
روشهاي جفت جور سازي،
چارچوب ارزشیابی و مفاهیم اولیه جفت وجور کردن
فرض هاي شناساننده براي حل" مشکل انتخاب نمونه"،
کدام تکنیک جفت و جور سازي و چرا؟
استراتژي برآورد اثر برنامه با استفاده از PSM 
جفت وجور کردن به وسیله امتیاز تمایل
ارزیابی کیفیت جف توجور سازي
آزمونهاي اعتبار نتایج جفت و جور سازي بوسیله تابع احتمال تمایل به مشارکت در برنامه
مثالهاي کاربردي
طراحی گسستگی رگرسیون
مزیت بکارگیري این روش در ارزیابی سیاست
روشهاي محاسباتی در طراحی گسستگی رگرسیون
شرطهایی براي اعتباردرونی و بیرونی طراحی گسستگی رگرسیون
آزمونهاي تجربی اعتبار یافته ها
تحلیلهاي نموداري
برآوردرگرسیونخطی موضعی
آزمونهاي تشخیص در عمل
آزمون گسستگی درچگالی شرطی متغیر مکانیزم انتخاب
معرفی پایگاههاي دادهاي خرد درایران
طرح هزینه و درآمدي خانواره
طرح نمونه گیري از نیروي کار
طرح آمارگیري ازکارگاههاي صنعتی
طرح نمونه گیري از سلامت زنان و بارداري
سرشماري نفوس و مسکن

سرفصل‌ها

 1. کشاورز حداد، غلامرضا، (۱۳۹۳ اقتصادسنجی داده‌هاي خرد و ارزیابی سیاست، نشر نی
 2. Acemoglu, D. and D. Autor, Lectures in Labor Economics, chapters 1-2 and 8-9 (abbrev. as LLE;
 3. available at http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/ec533) These lectures primarily cover the theoretical models relevant to the topics.
 4. Ben-Porath, Y. “The Production of Human Capital Over the Life Cycle,” Journal of Political Economy, Vol. 75, 1967, 352-365.
 5. J. Mincer, Schooling, Experience, and Earnings, New York: NBER, 1974.
 6. Card, D. “The Causal Effect of Education on Earnings,” in The Handbook of Labor Economics, volume IIIA, chapter 30.
 7. Angrist, J.D. and A. Krueger, “Does Compulsory Schooling Attendance Affect Schooling and Earnings?,” Quarterly Journal of Economics, vol. CVI, November 1991, 979-1014
 8. Acemoglu, D. and J.D. Angrist, “How Large Are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws,” NBER Macroeconomics Annual, Vol. 15, 2000, 9-59.
 9. Spence, M. “Job Market Signalling,” Quarterly Journal of Economics, vol. 87, 1973, 355-374.
 10. Clark, D. and P. Martorell, “The Signaling Value of a High School Diploma,” Journal of Political Economy, vol. 122, April 2014, 282 – 318.
 11. Angrist, J. and V. Lavy 1999, “Using Maimonides' Rule to Estimate The Effect of Class Size on Scholastic Achievement,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, May 1999, 533-575.
 12. Becker, G. Human Capital, 3rd Edition, Chicago: University of Chicago Press, 1993, section III.1
 13. Acemoglu, D. “Training and Innovation in an Imperfect Labor Market,” Review of Economic Studies” vol. 64, 1997, 445-464.
 14. Acemoglu, D. J.S. Pischke, “The Structure of Wages and Investment in General Training,” Journal of Political Economy, vol. 107, June 1999, 539-572.
 15. Lalonde, R.J. “Evaluating the Econometric Evaluations of Training Programs with Experimental Data.” American Economic Review, vol. 76, 1986, 604-620.
 16. Dehejia, R. and S. Wahba, “Causal Effects in Non-Experimental Studies: Re-Evaluating the Evaluation of Training Programs,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 94, December 1999, 1053-1062.
 

مراجع اصلی

با بکارگیري روز افزون منابع داده‌اي در سطح تئوري اقتصاد، خرد و کلان در تحلیل هاي اقتصادي، ضرورت درك تکنیک‌هاي موجود براي پژوهشگران اقتصاد در پروژه‌هاي کاربردي افزایش یافته است. به همین دلیل آگاهی از نارسایی‌ها که هر یک از تکنیک هاي اقتصاد سنجی کاربردي با آن روبرو بوده و مزیت‌هایی که از آن برخوردار هستند نیز حائز اهمیت می‌باشد. هدف این دوره فراهم ساختن زمینه هاي نظري و کاربردي موثر براي تحلیل داده‌هاي اقتصادي از مطالعه رفتار اقتصادي و مسائل سیاستی در پروژه هاي کاربردي است. در این دوره به تمرین‌هاي کاربردي و برآورد مدل‌هاي رفتاري با استفاده از داده‌هاي اقتصادي تاکید می‌شود. در پایان دوره انتظار می‌رود که شرکت کنندگان بتوانند: مسائل کاربردي مرتبط با داده‌هاي اقتصادي را صورت بندي نموده، روش‌هاي اقتصادي سنجی مناسب را براي برآورد و تحلیل انتخاب کنند. بر همین اساس شرکت کنندگان خواهند توانست با استفاده از نرم افزار STATA اقدام به محاسبه و برآورد مدل مورد نظر پرداخته و نتایج حاصل از برآورد را تفسیر نمایند.
متغیرهاي وابسته کیفی
 1. انتخاب دوتایی، مدل احتمال خطی، پروبیت و لاجیت
 2. انتخاب چندگانه مدل هاي لاجیت و پروبیت رتبه بندي شده در رتبه بندي نشده
 3. رگرسیون شمارا
 4. احتمال ارتکاب به جرم
 5. احتمال اخذ وام از بازار هاي متشکل و غیر متشکل پول
 6. احتمال قصور یک مشتري در باز پرداخت وام
 7. تقاضا براي کودك در میان خانوارهاي شهري ایران
مدل هاي با متغیر وابسته محدود شده
 1. تحلیل توبیت
 2. مدل هاي سانسور شده (معادله دریافتی در میان شاغلین ایران)
 3. مدل هاي قطع شدهTruncated 
 4. مشکل انتخاب نمونه (تخصیص ساعات اضافه کاري در میان شاغلین بازار کار ایران)
 5. مدلهاي لاجیت جند گزینه اي ( تخصیص زمان کودك بین تحصیل، کار، ترکیب کار و تحصل، و بیهودگی)
 6. مدلهاي با متغیزهاي وابسته شمارا
 7. برآورد عرضه نیروي کار فردي
رگرسیونهاي کوانتیل
 1. مفهوم رگرسیون کوانتیل و مقایسه آن با رگرسیون مینگین
 2. رگرسیون میانه
 3. برآورد رگرسیون کوانتیل
 4. مشکل انتخاب تمونه و رگرسیون کوانتیل
 5. کاربرد رگرسیون کوانتیل در بازار کار
اقتصاد سنجی علیت استوار یافته بر تجربه تصادفی یا مطالعات مشاهدهاي
 1. طراحی مطالعه، انواع تجربه تصادفی
 2. اقتصاد سنجی مطالعات تجربه تصادفی و مشکل تورش انتخاب
 3. تحلیل رگرسیونی آزمایشهاي تجربه تصادفی
 4. محاسبه اثرات ( برنامه) سیاستی (شرطی)
 5. مدل هاي رگرسیو نهاي کامل شده
 6. رگرسیون تفاضل در تفاضل
 7. فر ضهایی براي بدون تورش بودن ضرایب رگرسیون تفاضل در تفاضل آزمون ارزیابی اثر سیاست
 8. آزمون اعتبار یافتهها، اصل توازي روندها
 9. محدودیتهاي رگرسیون تفاضل در تفاضل
 10. مثالهاي کاربردي
 11. فر ضهایی براي بدون تورش بودن ضرایب رگرسیون آزمون ارزیابی اثر سیاست
 12. روشهاي جفت جور سازي،
 13. چارچوب ارزشیابی و مفاهیم اولیه جفت وجور کردن
 14. فرض هاي شناساننده براي حل" مشکل انتخاب نمونه"،
 15. کدام تکنیک جفت و جور سازي و چرا؟
 16. استراتژي برآورد اثر برنامه با استفاده از PSM 
 17. جفت وجور کردن به وسیله امتیاز تمایل
 18. ارزیابی کیفیت جف توجور سازي
 19. آزمونهاي اعتبار نتایج جفت و جور سازي بوسیله تابع احتمال تمایل به مشارکت در برنامه
 20. مثالهاي کاربردي
طراحی گسستگی رگرسیون
 1. مزیت بکارگیري این روش در ارزیابی سیاست
 2. روشهاي محاسباتی در طراحی گسستگی رگرسیون
 3. شرطهایی براي اعتباردرونی و بیرونی طراحی گسستگی رگرسیون
 4. آزمونهاي تجربی اعتبار یافته ها
 5. تحلیلهاي نموداري
 6. برآوردرگرسیونخطی موضعی
 7. آزمونهاي تشخیص در عمل
 8. آزمون گسستگی درچگالی شرطی متغیر مکانیزم انتخاب
معرفی پایگاههاي دادهاي خرد درایران
 1. طرح هزینه و درآمدي خانواره
 2. طرح نمونه گیري از نیروي کار
 3. طرح آمارگیري ازکارگاههاي صنعتی
 4. طرح نمونه گیري از سلامت زنان و بارداري
 5. سرشماري نفوس و مسکن
کشاورز حداد، غلامرضا، (۱۳۹۳)، اقتصادسنجی داده‌هاي خرد و ارزیابی سیاست، نشر نی
 
Acemoglu, D. and D. Autor, Lectures in Labor Economics, chapters 1-2 and 8-9 (abbrev. as LLE;)

available at http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/ec533) These lectures primarily
cover the theoretical models relevant to the topics.

Ben-Porath, Y. “The Production of Human Capital Over the Life Cycle,” Journal of Political Economy, Vol. 75, 1967, 352-365.

J. Mincer, Schooling, Experience, and Earnings, New York: NBER, 1974.

Card, D. “The Causal Effect of Education on Earnings,” in The Handbook of Labor Economics, volume IIIA, chapter 30.

Angrist, J.D. and A. Krueger, “Does Compulsory Schooling Attendance Affect Schooling and Earnings?,” Quarterly Journal of Economics, vol. CVI, November 1991, 979-1014

Acemoglu, D. and J.D. Angrist, “How Large Are Human-Capital Externalities? Evidence from Compulsory Schooling Laws,” NBER Macroeconomics Annual, Vol. 15, 2000, 9-59.

Spence, M. “Job Market Signalling,” Quarterly Journal of Economics, vol. 87, 1973, 355-374.

Clark, D. and P. Martorell, “The Signaling Value of a High School Diploma,” Journal of Political Economy, vol. 122, April 2014, 282 – 318.

Angrist, J. and V. Lavy 1999, “Using Maimonides' Rule to Estimate The Effect of Class Size on Scholastic Achievement,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, May 1999, 533-575.

Becker, G. Human Capital, 3rd Edition, Chicago: University of Chicago Press, 1993, section III.1

Acemoglu, D. “Training and Innovation in an Imperfect Labor Market,” Review of Economic Studies” vol. 64, 1997, 445-464.

Acemoglu, D. J.S. Pischke, “The Structure of Wages and Investment in General Training,” Journal of Political Economy, vol. 107, June 1999, 539-572.

Lalonde, R.J. “Evaluating the Econometric Evaluations of Training Programs with Experimental Data.” American Economic Review, vol. 76, 1986, 604-620.

Dehejia, R. and S. Wahba, “Causal Effects in Non-Experimental Studies: Re-Evaluating the Evaluation of Training Programs,” Journal of the American Statistical Association, Vol. 94, December 1999, 1053-1062.