برای مشاهده بهتر در گوشی تلفن همراه ،بصورت افقی بچرخانید!

دانش آموختگان دکتری گروه سیاستگذاری

دکتر محمدحسین رضازاده‌ مهریزی
دکتر جواد نوری
دکتر آرش موسوی
دکتر هادی نیل فروشان
دکتر روح اله حمیدی مطلق