دروس ارائه شده گروه مدیریت - بهار 1403
دروس ارائه شده گروه سیاست‌گذاری - بهار 1403
دروس ارائه شده گروه اقتصاد - بهار 1403
Responsive Image

 جدیدترین خبرها

اطلاعیه ها

40
2083
دانش آموختگان کارشناسی ارشد
417
دانشجویان کارشناسی ارشد

در محاسبه تعداد آمار دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع مختلف سه رشته تحصیلی مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری لحاظ شده است.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

رویدادها