وبینار Management Research

موضوع:
The Engaged Scholar:
Expanding the Impact of Academic Research in Today’s World

ارائه کننده:
Prof. Andrew Hoffman

 Professor of Sustainable Enterprise at the University of Michigan

 چهارشنبه ۳۱ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

لینک برگزاری وبینار

Meeting ID: 880 5833 1150
Passcode: 290155

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

16 May 2022

تجلیل از اساتید و دانش آموختگان برتر آموزشی