22 خرداد

🔅 انجمن علمی دانشجویی حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف برگزار می‌کند:

📣 سومین جلسه از سلسله جلسات کارگروه آب و محیط زیست

🔸چای با اندیشکده‌ها؛ معرفی اندیشکده تدبیر آب ایران

👤 میهمان:
جناب آقای مهندس سعید سلیمانی‌ها

🏛 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش آب)
📝 دبیر کارگروه ارتباطات اندیشکده تدبیر آب ایران

🕰 یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰

📎 لینک برگزاری:
🌐https://vc.sharif.edu/ch/publicpolicy