مشخصات درس : 
نام درس :
 
تحلیل دینامیک‌های سیستم

(System Dynamics Analysis)


کد درس :
44261

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف اين درس معرفی روش ديناميک‌های سيستم براي تجزيه و تحليل مسائل مختلف در مديريت و اقتصاد است. دانشجويان طی اين درس با نگرش سیستمیک و دینامیک با دنیای پیرامون خود آشنا می‌شوند. این نگرش به دانشجویان امکان می‌دهد تا با یک جامع‌نگری، تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی مورد علاقه خود را عمیق‌تر تحلیل نموده و بر اساس آن، راه‌حل‌ها و سیاست‌های موثری برای بهبود مسیر تغییرات طراحی کنند. در این درس دانشجویان با مطالب زیر آشنا می شوند:

 • مدل‌سازی دینامیک سیستم‌ها  و تحلیل روابط علت و معلولی بين متغيرهای سيستم برای حل مسائل مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی؛

 • شبيه‌‏سازي مدل‌ها به منظور بررسی رفتار سيستم و بهبود آن.

 1. مفاهيم اساسی: ديدگاه سيستم‌های دینامیکی برای تجزيه و تحليل مسائل، عمومیت دینامیک و تغییر در طی زمان، نگرش سیستمیک برای درک دنیا در مقابل جزءنگری، بازخورد به عنوان فرایند عام در ایجاد تغییر و تحول
 2. انواع مدل و کاربرد آن در فهم دنیای پیرامون
 3. تئوری ساختمان سیستم: سیستم‌های دور بسته، بازخورد به عنوان عنصر اصلی ساختمان سیستم، متغییرهای حالت، نرخ و کمکی.
 4. تنظیم و معرفی مدل‌های دینامیکی به صورت تشریحی (فرضیه دینامیکی)، نمودارهای علت و معلولی، نمودارهای جریان و معادلات ریاضی
 5. معرفی نرم‌افزارهای شبیه‌سازی
 6. مدل‌سازی متغیرهای کیفی و روابط غیرخطی بین متغیرها
 7. نمونه‌هایی از کاربرد روش دینامیک سیستم‌ها
  8. ساختارهای ساده :
 • ساختارهای موجد رفتار افسار گسيخته
 • ساختارهای موجد رفتار هدف جو
 • ساختارهای موجد رفتار S شكل
 • ساختارهای موجد رفتار رشد بيش از حد و افول
 • ساختارهای موجد رفتار نوسانی
  9. ساختارهاي ایجاد تأخيرات (smooth وdelay)
  10.جریانات همزاد (Co-flow)
  11. ساختار‌های پیچیده مرکب از ساختارهای ساده
  12. تحلیل مدلهای ديناميكی: درك رفتار مدل‌های ديناميكی بر اساس ساختار
  13. تحليل حساسيت در مدل‌ها
  14. ارزيابی و اعتبارسنجی مدل‌ها
  15. طراحی و ارزيابی سياست‌ها بوسيله مدل: تشخيص نقاط سياستگذاری، بررسی تأثيرات سياست‌ها بر رفتار سيستم و تركيب مناسب سياست‌ها مختلف.
علینقی مشایخی، پویایی‌شناسی سیستم‌ها جلد 1، چاپ دوم 1398، انتشارات آریانا قلم.
John Sterman (2000), Business Dynamics: System thinking and Modeling for a Complex Word, McGraw-Hill