مشخصات درس : 
نام درس :
 
برنامه‌ریزی استراتژیک

(Strategic Planning)

​​​​​​​
کد درس :
44161

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

آشنایی دانشجویان با:
 • ​​​​​​​مفهوم استراتژی و تفاوت آن با ماموریت، چشم انداز، تاکتیک، سیاست، بهبود عملیاتی و ...
 • برنامه‌ریزی استراتژیک و تفاوت و ارتباط آن با برنامه‌ریزی بلندمدت و بودجه‌ریزی
 • فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در یک بنگاه اقتصادی
 • عوامل موثر در موفقیت بنگاه در برنامه‌ریزی استراتژیک
 • نگاه(رویکرد)های مختلف به برنامه‌ریزی استراتژیک ​​​​​​​
 1. تعریف استراتژی و تفاوت آن با مفاهیم مشابه (از جمله ماموریت، چشم انداز، تاکتیک، سیاست و بهبود عملیاتی)
 2. ​​​​​​​سلسله مراتب تصمیمات استراتژیک در سازمان
 3. فرایند برنامه ریزی استراتژیک در یک بنگاه اقتصادی
 4. تعیین جهت گیری های کلان بنگاه: تبیین ماموریت سازمان و تدوین چشم انداز و تبدیل کردن آن به Shared Vision
 5. تحلیل محیط صنعت: مفاهیم و ابزارها
 6. تحلیل توانمندی ها و قابلیت های بنگاه: مفاهیم و ابزارها
 7. تدوین استراتژی بنگاه: فرایند و ابزارها
 8. استراتژی های عمومی (Generic) و کابرد آن ها در برنامه ریزی استراتژیک بنگاه های اقتصادی
 9. تدوین استراتژی های عملیاتی (Functional Strategies) و همراستا کردن آن ها با استراتژی کلان بنگاه
 10. تدوین استراتژی در بنگاه های دارای کسب و کارهای متنوع (Corporate Level Strategic Planning)
 11. تدوین استراتژی در بنگاه های کارآفرین (Entrepreneurial) و استارت آپ ها (Start-ups)
 12. تدوین استراتژی در سازمان های غیر انتفاعی (Non-Profit) و عمومی (Public)
Kennedy R. et al. (2020), Strategic Management, Pamplin College of Business
Grant R.M.  (2013), Contemporary Strategy Analysis, John Wiley
Thompson A. & Strickland A.J. (2005), Strategic Management: Concepts and Cases, McGraw‐Hill
Hax A.C. & Majluf N.S. (1996), The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Prentice‐Hall
De Wit B. & Meyer R. (2004), Strategy: Process, Content, Context, Thomson
Moro-Visconti R. (2021), Startup Valuation: From Strategic Business Planning to Digital Networking, Palgrave Macmillan
Bryson J.M. (2017), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, John Wiley

 

​​​​​​​