مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت کیفیت

(Quality Management)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • شناسایی مولفه‌های اصلی مدیریت کیفیت جامع
 • یادگیری ابزارها و تکنیک‌های کاربردی در مدیریت کیفیت
 • آشنایی با استانداردهای مدیریتی
 1. مفاهیم، تعاریف
 2. سیر تاریخی مدیریت کیفیت
 3. نظریه‌پردازان اصلی در حوزه مدیریت کیفیت
 4. فاکتورهای موثر بر مدیریت کیفیت
 5. ابزارهای پایه‌ای مدیریت کیفیت
 6. ابزارهای نوین مدیریت کیفیت
 7. مدل‌های تعالی سازمانی و جوایز کیفیت
 8. سیستم‎‌های مدیریت کیفیت
Thomas Pyzdek (2013),The Handbook for Quality Management, Second Edition: A Complete Guide to Operational Excellence, McGraw Hill
D.R. Kiran (2016),Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies 1st Edition, Butterworth-Heinemann
Dale H Besterfield et.al. (2013),Total Quality Improvement, Kindle Edition, ASIN: ‎ B00H12XGUQ