مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت توسعه محصول

(Product Development Management)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف این دوره ایجاد درک درستی از مسائل مدیریتی در توسعۀ محصولات جدید است. دانشجویان به تیم‌­های کوچک توسعۀ محصول ملحق می­‌شوند تا فرآیند توسعۀ محصول جدید را با جزئیات طی کنند و در مورد ابزارها و تکنیک‌­های موجود برای اجرای هر مرحله از فرآیند در طور مسیر یاد بگیرند. انتظار می­‌رود دانشجویان درس را با درک فرآیندهای توسعۀ محصول جدید و همچنین ابزارها، تکنیک‌­ها و ساختارهای سازمانی مفیدی که از عملکرد توسعۀ محصول جدید پشتیبانی می­‌کند، به پایان برسانند. هرچند که این درس بر کاربرد اصول در توسعۀ محصول جدید متمرکز است، اما به طور گسترده‌­تری برای نوآوری به طور کلی ـ محصولات، خدمات و سازمان­ها ـ قابل استفاده هستند.
1. مقدمه­ای بر توسعۀ محصول جدید (NPD)
2. زمینه
   2.1. فرآیند توسعۀ محصول جدید:
      2.1.1. مقایسه سه فرایند توسعۀ محصول جدید: NPM، PDP، PDMA
   2.2. شناسایی و انتخاب فرصت­ها
3. توسعۀ مفهوم
   3.1. تولید ایده/مفهوم و انتخاب مفهوم
   3.2. تست مفهوم
4. توسعۀ محصول
   4.1. طراحی برای محیط
   4.2. تست استفاده از محصول
5. راه‌­اندازی
   5.1. تست بازار
   5.2. مدیریت راه‌­اندازی و پس از راه‌­­اندازی
6. توسعه خدمات
Ulrich, K., & Eppinger, S. (2011). EBOOK: Product Design and Development. McGraw Hill
Crawford, C. M. (2008). New Products Management. Tata McGraw-Hill Education
Kahn, K. B. (2013). The PDMA Handbook of New Product Development. S. E. Kay, R. Slotegraaf, & S. Uban (Eds.). New York, NY: Wiley
Tidd, J., & Bessant, J. R. (2020). Managing Innovation: Integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons
Cooper, R. G. (2011). Winning at New Products: Creating value through innovation. Basic Books