مشخصات درس : 
نام درس :
 
یادگیری سازمانی

(Organizational Learning)


کد درس :
44176

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با تئوری و عمل در بحث یادگیری سازمانی و به کارگيری آنها برای ايجاد سازمان‌های يادگيرنده است. دانشجویان مقالات تحقیقاتی در حوزه یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده را مطالعه و در کلاس به بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد زیر می‌پردازند:

  • مفهوم یادگیری
  • فرایند یادگیری
  • موانع  و تسهيل کننده‌هاي يادگيري
  • نقش مدل‌های ذهنی، گفتگوی موثر، تفکر سیستمی، فرهنگ سازمانی و کار تیمی در یادگیری
  • رابطه میان یادگیری فردی و یادگیری سازمانی
  • روش‌های ارزیابی و بهبود فرایند یادگیری
1. مروری بر مفهوم و فرايند يادگيری فردی، تيمی و سازمان
2. الگوها و مدل‌های مختلف یادگیری سازمانی شامل:
           - دیسیپلین‌ها یا فرامین پنجگانه پیتر سنگه
           - الگوهای چند سطحی یادگیری
           - پس‌خوران‌های دوگانه يادگيری
           - تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی (مدل نوناکا)
           - سازمان‌های خلق‌کننده دانش و یادگیری در زمینه دانش و تکنولوژی
           - تبدیل دانش ضمنی به صریح و بالعکس
3. مهارت‌های فردی برای یادگیری
4. مدل‌های ذهنی فردی و مشترک و نقش آن در یادگیری
5. ایجاد آرمان مشترک در سازمان و تاثیر آن در یادگیری جمعی (سازمانی)
6. تفکر سیستمی و ارتباط آن با یادگیری سازمانی
7. اندازه‌گیری یادگیری سازمانی
Argyris, C. (1977). Double loop learning in Organizations. Harvard Business Review
Shrivastava, P. (1983), "A typology of organizational learning systems", Journal of Management Studies, Vol. 20 No. 1, pp. 7-28
Daft RL, Weick KE. (1984). Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of Management Review 9(2): 284-295
Fiol, M. and Lyles, M. (1985), "Organizational Learning", Academy of Management Review, Vol.10 No 4, pp0803-13
Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greanwald (2015), Creating a Learning Society, A New Approach to Growth, Development, and Social Progress, Columbia University Press, New York
Shaker A. Zahra, Gerard George (2002), Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension, Academy of Management Review, Vol. 27 No. 2
Nonaka Ikujiro (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science Vol. 5, No. 1
Ikujiro Nonaka and Ryoko Toyama (2006), The theory of the knowledge-creating
firm: subjectivity, objectivity and synthesis, Industrial and Corporate Change, Volume 14, Number 3, pp. 419–43
Linsu Kim (1998), Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor, Organization Science, Vol. 9, 1998