مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت تحول سازمانی

(Organizational Change Management)


کد درس :
44252

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
برنامه‌ریزی استراتژیک، رفتار سازمانی
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

  • توانمندسازی برای پیاده‌سازی یک تحول در سازمان با توجه به فرصت‌ها و چالش‌های اجرایی
  • درک ضرورت و روش‌های ایجاد احساس نیاز به تغییر در سازمان
  • فهم ملزومات و تاثیرات انسانی تحول در سازمان
  1. آشنایی با مدیریت تحول سازمانی

  2. تفاوت موضوع و چگونگی انجام تحول

  3. ایجاد نیاز به تحول در سازمان

  4. تدوین چشم انداز تحول

  5. شناسایی و استفاده از ساختار رسمی و غیررسمی سازمان

  6. مدیریت مباحث انسانی در پیاده‌سازی تحول

  7. سنجش کارایی تحول

Cawsey, T., Deszca, G. & Ingols. C. 2016. Organizational Change: An Action-Oriented Toolkit. (3rd Edition). Thousand Oaks: SAGE Publications