مشخصات درس : 
نام درس :
 
رفتار سازمانی
(Organizational Behavior)


کد درس :
44168

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • آشنایی با مفهوم سازمان و جایگاه سازمان در جوامع امروزی
 • آشنایی با مفهوم گسترده رفتار و بنیان‌های رفتاری سازمان
 • کسب تسلط بر مفاهیم روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه مرتبط با توضیح رفتار سازمانی
 • یادگیری نظریه‌های مهم رفتار سازمانی و نحوه به‌کارگیری آن‌ها
 1. چیستی، اهمیت، و قلمرو مفاهیم سازمان، رفتار، و رفتار سازمانی
 2. ​​​​​​​مطالعات شخصیت، مدل‌ها و روش‌های اندازه‌گیری
 3. ادراک و قواعد و الگوهای ادراکی
 4. ادراک اجتماعی و ویژگی‌هایش
 5. موانع ادراکی و سوگیری‌های معمول
 6. نگرش و راه‌های ایجاد تغییر پایدار در آن
 7. رضایت شغلی و ابعاد و عوامل آن
 8. نسبت‌های علت و معلولی در زندگی اجتماعی
 9. نظریات انگیزش
 10. هنجار و پیروی از جمع
 11. اعتبار و اطاعت
 12. نقش و بازیگری اجتماعی
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). Organizational Behavior. Pearson
 • Neck, C. P., Houghton, J. D., & Murray, E. L. (2019). Organizational Behavior: A Skill-Building Approach. London: Sage